مطالب مرتبط با کلید واژه

انتخاب واحد


ورود به سامانه سیدا و آموزشیار

  تذکر بسیار مهم:  دانشجویان گرامی، بایستی تمام فعالیت های دانشجویی خود را تنها در سامانه آموزشیار انجام دهید. دسترسی به سیدا تنها جهت مشاهده اطلاعات شما قبل از انتقال به آموزشیار می باشد.

دانشجویان

      اطلاع رسانی کمیسیون ها و شوراهای آموزشی   راهنمای مشاهده واریز شهریه به صورت اینترنتی