مطالب مرتبط با کلید واژه " پورتال "


ورود به سامانه سیدا و آموزشیار

  تذکر بسیار مهم:  دانشجویان گرامی، بایستی تمام فعالیت های دانشجویی خود را تنها در سامانه آموزشیار انجام دهید. دسترسی به سیدا تنها جهت مشاهده اطلاعات شما قبل از انتقال به آموزشیار می باشد.