دفترچه تلفن

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره داخلیتلفنحوزه فعالیت
117آقای مهندس اسماعیلیمعاون آموزش های عمومی و مهارتی سما-76301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
118آقای علی اصغریمدیر پژوهش218176301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
120خانم رحمتیمسئول دبیرخانه و آموزش218176301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
122خانم خسرویحسابداری221376301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
123آقای خسرویحسابداری221376301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
125خانم کاظمیمدرسه سما7630130776301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
15آقای دکتر امیری زادهمعاونت توسعه مدیریت و منابع-76301225-35توسعه مدیریت و منابع
16آقای کمالیمسئول دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع211176301225-35توسعه مدیریت و منابع
18آقای مصطفی قربانیرئیس اداره امور اداری و منابع انسانی211676301225-35توسعه مدیریت و منابع
19آقای مقصودیمسئول کارگزینی و رفاه211376301225-35توسعه مدیریت و منابع
20خانم غلامرضا زادهکارگزین211476301225-35توسعه مدیریت و منابع
21آقای باباخانیمسئول نقلیه232576301225-35توسعه مدیریت و منابع
22آقای میرعربمسئول خدمات212576301225-35توسعه مدیریت و منابع
23آقای علیانکارشناس توانمندسازی نیروی انسانی211976301225-35توسعه مدیریت و منابع
25آقای لفوتیمسئول تدارکات211776301225-35توسعه مدیریت و منابع
26...مسئول انبار و بیمه کارکنان2732 - 211876301225-35توسعه مدیریت و منابع
27خانم فاتحیمسئول دبیرخانه235376301225-35توسعه مدیریت و منابع
28خانم کلاکیکارشناسان دبیرخانه234276301225-35توسعه مدیریت و منابع
30خانم بختیاریرئیس اداره مالی213076301225-35توسعه مدیریت و منابع
31آقای ادبیرئیس اداره برنامه ریزی و بودجه212976301225-35توسعه مدیریت و منابع
32آقای حسینیمسئول امور مالی216276301225-35توسعه مدیریت و منابع
33خانم میرزاییمسئول حسابداری (حقوق و دستمزد)213176301225-35توسعه مدیریت و منابع
34آقای شیروانیکارشناس حسابدار (جمعدار اموال و انبار)214076301225-35توسعه مدیریت و منابع
35آقای نورمحمدیکارشناس امور اداری216376301225-35توسعه مدیریت و منابع
36آقای عبدالعظیمیمسئول حسابداری مالی دانشجویی231076301225-35توسعه مدیریت و منابع
37آقای آقاییحسابدار231176301225-35توسعه مدیریت و منابع
38آقای توکلیکارشناس برنامه ریزی و بودجه231176301225-35توسعه مدیریت و منابع
39....حسابدار209276301225-35توسعه مدیریت و منابع
40آقای رضانژادرئیس صندوق رفاه و تسهیلات اعتباری2312 -231476301225-35توسعه مدیریت و منابع
41مهندس گودرزیمسئول امور فنی و عمرانی221476301225-35توسعه مدیریت و منابع
42....مسئول امور تاسیسات221376301225-35توسعه مدیریت و منابع
43آقای زهره وندتکنسین تاسیسات224576301225-35توسعه مدیریت و منابع
44آقای رضائیانتکنسین تاسیسات224576301225-35توسعه مدیریت و منابع
106آقای ملک محمدیمعاونت دانشجویی فرهنگی-76301225-35دانشجویی فرهنگی
107آقای شاه حسینیمسئول امور دفتری معاونت دانشجویی و کارشناس امور ورزشی232076301225-35دانشجویی فرهنگی
108آقای آصفیرئیس اداره خدمات دانشجویی و ورزشی222076301225-35دانشجویی فرهنگی
109آقای متولیکارشناس دانش آموختگان (امور مشمولین)222376301225-35دانشجویی فرهنگی
112آقای بختیاریکارشناس امور دانشجویی (نقل و انتقالات ، تخفیفات)222176301225-35دانشجویی فرهنگی
113حجت الاسلام و المسلمین آقای احمدیرئیس اداره امور فرهنگی و اجتماعی201076301225-35دانشجویی فرهنگی
114خانم مهرابیکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی201476301225-35دانشجویی فرهنگی
115حجت الاسلام و المسلمین آقای ساداتی نسبکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی (اقامه نماز)201576301225-35دانشجویی فرهنگی
116آقای مداحیکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی(قرآن و عترت)231576301225-35دانشجویی فرهنگی
1آقای سعید حبیبیرئیس حوزه ریاست و روابط عمومی202176301225-35ریاست
2آقای امیریمدیر حراست204076301225-35ریاست
3آقای عبدالهیمسئول امور حقوقی203276301225-35ریاست
4آقای اقبالیروابط عمومی201776301225-35ریاست
5آقای طیبیرئیس گزینش212176301225-35ریاست
6آقای ایل بیگیمسئول فناوری اطلاعات و آمار223776301225-35ریاست
7آقای شاه علیکارشناس رایانه223076301225-35ریاست
8آقای حاج امینیکارشناس رایانه223576301225-35ریاست
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۱۳ مورد.

آخرین ویرایش۲۸ مهر ۱۴۰۰