دفترچه تلفن

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره داخلیتلفنحوزه فعالیت
------
------
115آقای مهندس اسماعیلیمعاون آموزش های عمومی و مهارتی سما--آموزش های عمومی و مهارتی سما
116آقای قربانیرئیس آموزشکده2212-آموزش های عمومی و مهارتی سما
117آقای علی اصغریمدیر پژوهش2181-آموزش های عمومی و مهارتی سما
118آقای غلامرضاییمدیر امور آموزشی--آموزش های عمومی و مهارتی سما
119خانم رحمتیمسئول دبیرخانه2167-آموزش های عمومی و مهارتی سما
120آقای بختیاریامور اداری2219-آموزش های عمومی و مهارتی سما
121خانم خسرویحسابداری2213-آموزش های عمومی و مهارتی سما
122آقای خسرویحسابداری--آموزش های عمومی و مهارتی سما
123خانم خاتمی فرفارغ التحصیلان2207-آموزش های عمومی و مهارتی سما
124خانم کاظمیمدرسه سما76301307-آموزش های عمومی و مهارتی سما
15آقای نهاوندیمعاونت توسعه مدیریت و منابع--توسعه مدیریت و منابع
16آقای کاظمیمسئول دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع2111-توسعه مدیریت و منابع
17----توسعه مدیریت و منابع
18آقای عباس حبیبیرئیس اداره امور اداری و منابع انسانی2116-توسعه مدیریت و منابع
19آقای مقصودیمسئول کارگزینی و رفاه2113-توسعه مدیریت و منابع
20خانم غلامرضا زادهکارگزین2114-توسعه مدیریت و منابع
21آقای باباخانیمسئول نقلیه2325-توسعه مدیریت و منابع
22آقای شاه علیمسئول خدمات2125-توسعه مدیریت و منابع
23-کارگزین (حضور و غیاب کارکنان)2119-توسعه مدیریت و منابع
24آقای حاج آخوندیکارشناس امور اداری2013-توسعه مدیریت و منابع
25آقای لفوتیمسئول تدارکات2117-توسعه مدیریت و منابع
26آقای حاجی نوروزیمسئول انبار2732 - 2118-توسعه مدیریت و منابع
27خانم فاتحیمسئول دبیرخانه2342-توسعه مدیریت و منابع
28خانم کلاکیکارشناسان دبیرخانه2353-توسعه مدیریت و منابع
29خانم بوربورکارشناسان دبیرخانه2327-توسعه مدیریت و منابع
30خانم بختیاریرئیس اداره مالی2130-توسعه مدیریت و منابع
31آقای ادبیرئیس اداره برنامه ریزی و بودجه2129-توسعه مدیریت و منابع
32آقای حسینیمسئول امور مالی2162-توسعه مدیریت و منابع
33آقای مهدی توکلیمسئول حسابداری (حقوق و دستمزد)2131-توسعه مدیریت و منابع
34آقای شیروانیکارشناس حسابدار (جمعدار اموال و انبار)2140-توسعه مدیریت و منابع
35آقای نورمحمدیکارشناس امور اداری2163-توسعه مدیریت و منابع
36آقای عبدالعظیمیمسئول حسابداری مالی دانشجویی2310-توسعه مدیریت و منابع
37آقای آقاییحسابدار2311-توسعه مدیریت و منابع
38آقای توکلیکارشناس برنامه ریزی و بودجه2311-توسعه مدیریت و منابع
39خانم میرزاییحسابدار2092-توسعه مدیریت و منابع
40آقای رضانژادرئیس صندوق رفاه و تسهیلات اعتباری2312 -2314-توسعه مدیریت و منابع
41آقای محبیمسئول امور فنی و عمرانی2214-توسعه مدیریت و منابع
42آقای حاجی محسنیمسئول امور تاسیسات2213-توسعه مدیریت و منابع
43آقای زهره وندتکنسین تاسیسات2245-توسعه مدیریت و منابع
44آقای رضائیانتکنسین تاسیسات2245-توسعه مدیریت و منابع
105آقای ملک محمدیمعاونت دانشجویی فرهنگی--دانشجویی فرهنگی
106آقای شاه حسینیمسئول امور دفتری معاونت دانشجویی2320-دانشجویی فرهنگی
107آقای آصفیرئیس اداره خدمات دانشجویی و ورزشی2220-دانشجویی فرهنگی
108آقای متولیکارشناس امور دانشجویی (امور مشمولین و صدور گواهی)2223-دانشجویی فرهنگی
109آقای شاه حسینیگارشناس امور ورزشی2219-دانشجویی فرهنگی
110آقای گودرزیکارشناس امور دانشجویی (نقل و انتقالات ، تخفیفات)2221-دانشجویی فرهنگی
111حجت الاسلام و المسلمین آقای احمدیرئیس اداره امور فرهنگی و اجتماعی2010-دانشجویی فرهنگی
112خانم مهرابیکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی2014-دانشجویی فرهنگی
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۲۶ مورد.

آخرین ویرایش۰۲ دی ۱۳۹۹