دفترچه تلفن

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره داخلیتلفنحوزه فعالیت
56خانم مهردادنیاکارشناسان امور دانش آموختگان(فارغ التحصیلان)236276301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
58آقای حاجی نوروزیکارشناس امور دانش آموختگان (بایگانی و تحویل مدرک فارغ التحصیلان)218076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
59خانم نادریسرپرست مدیرخدمات پژوهش224376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
60آقای فارابیمسئول آزمایشگاه وکارگاه ها272176301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
61آقای نوحیکارشناس آزمایشگاه (مکانیک)272076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
62آقای فضلیمسئول امورپژوهشی (پایان نامه)240876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
63خانم برزگرکارشناسان امور پژوهشی (پایان نامه)265876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
64آقای بخشیکارشناسان امور پژوهشی (پایان نامه)240876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
65خانم جنبشیکارشناس کارگزینی حق التدریس و هیات علمی211476301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
66آقای حاج علی اکبریرئیس باشگاه پژوهشگران جوان252076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
67آقای عسگریانمسئول امور پژوهشی (ارتباط با صنعت و جامعه)و انجام امور کمسیون و شورای آموزشی231776301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
68خانم جعفرانیمسئول کتابخانه242376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
70آقای دکتر مشکینرییس مرکز رشد265676301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
72-رئیس مرکز بتن273576301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
73آقای دکتر حکیمیرئیس مرکز تحقیقات انرژی264276301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
74آقای دکتر حسینی دانارئیس دانشکده-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
75آقای تقویمسئول امور آموزشی دانشکده255176301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
77آقای حاج آخوندیکارشناس امور آموزش251176301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
78خانم داناییکارشناس امور آموزش255976301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
79آقای ربیعیمسئول بایگانی251376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
80آقای زارعبایگانی دانشکده251376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
81آقای میر عابدینیدفتر ساختمان دانشکده255476301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
82آقای دکتر فیروزیمدیر گروه زبان241876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
83آقای دکتر قمیشیمدیر گروه معماری253876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
84خاتم دکتر وکیلیمدیر گروه معارف-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
85آقای دکتر خانمحمدیمدیر گروه حسابداری-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
86خانم ها دکتر ضرابی-افشاریمدیر گروه حقوق-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
87آقای دکتر حسینی دانامدیر گروه علوم ارتباطات-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
88آقای دکتر قمیشیرئیس دانشکده فنی مهندسی-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
89آقای فیضیمسئول امور آموزشی دانشکده261676301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
90آقای اشرفیکارشناس امور آموزش243276301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
91آقای شیرخانیکارشناس امور آموزش255876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
92آقای تسلیمیکارشناس امور آموزش243076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
93آقای موسویکارشناس امور آموزش254576301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
94آقای خسرویبایگانی دانشکده254076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
95آقای دکتر جمالیمدیر گروه صنایع و مدیریت اجرایی262876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
96خانم دکتر خرم نژادیانمدیر گروه محیط زیست261676301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
97خانم دکتر اولادیانمدیر گروه علوم تربیتی262376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
98خانم دکتر فضلیمدیر گروه زمین شناسی242876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
99آقای دکتر حیدریمدیر گروه مکانیک263976301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
100آقای دکتر دهقانمدیر گروه عمران264776301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
101آقای دکتر عسکریمدیر گروه کامپیوتر264976301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
102آقای دکتردرخشانمدیر گروه برق264876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
103خانم فاتحیکارشناس رشته پرستاری275076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
104خانم سراجیمسئول EDO275076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
105خانم دکتر خانیمدیر گروه رشته پرستاری275076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
106آقای ملک محمدیمعاونت دانشجویی فرهنگی-76301225-35دانشجویی فرهنگی
107آقای شاه حسینیمسئول امور دفتری معاونت دانشجویی و کارشناس امور ورزشی232076301225-35دانشجویی فرهنگی
108آقای آصفیرئیس اداره خدمات دانشجویی و ورزشی222076301225-35دانشجویی فرهنگی
109آقای متولیکارشناس دانش آموختگان (امور مشمولین)222376301225-35دانشجویی فرهنگی
نمایش ۵۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۱۳ مورد.

آخرین ویرایش۰۴ آذر ۱۴۰۰