دفترچه تلفن


نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۲۴ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره داخلیتلفن
1آقای سعید حبیبیرئیس حوزه ریاست و روابط عمومی202176301225-35
2آقای امیریمدیر حراست204076301225-35
3آقای عبدالهیمسئول امور حقوقی203276301225-35
4آقای اقبالیروابط عمومی201776301225-35
5آقای طیبیرئیس گزینش212176301225-35
6آقای ایل بیگیمسئول فناوری اطلاعات و آمار223776301225-35
7خانم آقاهادیکارشناسان رایانه223076301225-35
8آقای حاج امینیکارشناسان رایانه223576301225-35
9آقای سیریمسئول حراست سما و کارشناس حراست واحد203976301225-35
10حجت الاسلام و المسلمین خانیمعاونت نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه218676301225-35
11دفتر201276301225-35
12خانم حیدریمسئول انتظامات204176301225-35
13آقای جعفرقلیکارشناس امور شاهد و ایثارگر201876301225-35
14آقای جعفرقلیکارشناس امور اقتصادی ودانش بنیان وسرمایه گذاری201876301225-35
15آقای نهاوندیمعاونت توسعه مدیریت و منابع76301225-35
16آقای کاظمیمسئول دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع211176301225-35
18آقای عباس حبیبیرئیس اداره امور اداری و منابع انسانی211676301225-35
19آقای مقصودیمسئول کارگزینی و رفاه211376301225-35
20خانم غلامرضا زادهکارگزین211476301225-35
21آقای باباخانیمسئول نقلیه232576301225-35
22آقای شاه علیمسئول خدمات212576301225-35
23کارگزین (حضور و غیاب کارکنان)211976301225-35
24آقای حاج آخوندیکارشناس امور اداری201376301225-35
25آقای لفوتیمسئول تدارکات211776301225-35
26آقای حاجی نوروزیمسئول انبار2732 - 211876301225-35
27خانم فاتحیمسئول دبیرخانه234276301225-35
28خانم کلاکیکارشناسان دبیرخانه235376301225-35
29خانم بوربورکارشناسان دبیرخانه232776301225-35
30خانم بختیاریرئیس اداره مالی213076301225-35
31آقای ادبیرئیس اداره برنامه ریزی و بودجه212976301225-35
32آقای حسینیمسئول امور مالی216276301225-35
33آقای مهدی توکلیمسئول حسابداری (حقوق و دستمزد)213176301225-35
34آقای شیروانیکارشناس حسابدار (جمعدار اموال و انبار)214076301225-35
35آقای نورمحمدیکارشناس امور اداری216376301225-35
36آقای عبدالعظیمیمسئول حسابداری مالی دانشجویی231076301225-35
37آقای آقاییحسابدار231176301225-35
38آقای توکلیکارشناس برنامه ریزی و بودجه231176301225-35
39خانم میرزاییحسابدار209276301225-35
40آقای رضانژادرئیس صندوق رفاه و تسهیلات اعتباری2312 -231476301225-35
41آقای محبیمسئول امور فنی و عمرانی221476301225-35
42آقای حاجی محسنیمسئول امور تاسیسات221376301225-35
43آقای زهره وندتکنسین تاسیسات224576301225-35
44آقای رضائیانتکنسین تاسیسات224576301225-35
45آقای دکتر اسدالهیمعاونت علمی (آموزشی - پژوهشی)76301225-35
46خانم فاتحیمسئول دفتر معاونت علمی233476301225-35
47آقای باغبانمدیر خدمات آموزشی233376301225-35
48آقای غفاریرئیس اداره امور هیات علمی233776301225-35
49خانم ملکیکارگزین234676301225-35
50آقای عسگریانرئیس اداره ثبت نام و امتحانات223376301225-35
51آقای خسرویکارشناس امور آموزشی (امتحانات)223476301225-35
آخرین ویرایش۱۱ شهریور ۱۳۹۹