دفترچه تلفن

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره داخلیتلفنحوزه فعالیت
102آقای دکتردرخشانمدیر گروه برق264876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
101آقای دکتر عسکریمدیر گروه کامپیوتر264976301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
70آقای دکتر مشکینرییس مرکز رشد265676301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
63خانم برزگرکارشناسان امور پژوهشی (پایان نامه)265876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
71آقای دکتر صالحانیسرپرست سرای نوآوری و تجهیزات270676301225-36علمی (آموزشی - پژوهشی)
61آقای نوحیکارشناس آزمایشگاه (مکانیک)272076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
60آقای فارابیمسئول آزمایشگاه وکارگاه ها272176301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
26...مسئول انبار و بیمه کارکنان2732 - 211876301225-35توسعه مدیریت و منابع
72-رئیس مرکز بتن273576301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
103خانم فاتحیکارشناس رشته پرستاری275076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
104خانم سراجیمسئول EDO275076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
105خانم دکتر خانیمدیر گروه رشته پرستاری275076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
125خانم کاظمیمدرسه سما7630130776301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۳ مورد از کل ۱۱۳ مورد.

آخرین ویرایش۰۴ آذر ۱۴۰۰