دفترچه تلفن

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره داخلیتلفنحوزه فعالیت
52آقای اکبریرئیس اداره برنامه ریزی سنجش و نظارت223176301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
50آقای سهرابی پوررئیس اداره ثبت نام و امتحانات223376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
51آقای خسرویکارشناس امور آموزشی (امتحانات)223476301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
8آقای حاج امینیکارشناس رایانه223576301225-35ریاست
6آقای ایل بیگیمسئول فناوری اطلاعات و آمار223776301225-35ریاست
59خانم نادریسرپرست مدیرخدمات پژوهش224376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
43آقای زهره وندتکنسین تاسیسات224576301225-35توسعه مدیریت و منابع
44آقای رضائیانتکنسین تاسیسات224576301225-35توسعه مدیریت و منابع
36آقای عبدالعظیمیمسئول حسابداری مالی دانشجویی231076301225-35توسعه مدیریت و منابع
37آقای آقاییحسابدار231176301225-35توسعه مدیریت و منابع
38آقای توکلیکارشناس برنامه ریزی و بودجه231176301225-35توسعه مدیریت و منابع
40آقای رضانژادرئیس صندوق رفاه و تسهیلات اعتباری2312 -231476301225-35توسعه مدیریت و منابع
116آقای مداحیکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی(قرآن و عترت)231576301225-35دانشجویی فرهنگی
67آقای عسگریانمسئول امور پژوهشی (ارتباط با صنعت و جامعه)و انجام امور کمسیون و شورای آموزشی231776301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
88آقای صیفیکارشناس مشاوره2318و شماره 09333705541 76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
107آقای شاه حسینیمسئول امور دفتری معاونت دانشجویی و کارشناس امور ورزشی232076301225-35دانشجویی فرهنگی
21آقای باباخانیمسئول نقلیه232576301225-35توسعه مدیریت و منابع
47آقای باغبانمدیر خدمات آموزشی233376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
46آقای رحیمیمسئول دفتر معاونت علمی233476301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
48آقای مهدی توکلیرئیس اداره امور هیات علمی233776301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
28خانم کلاکیکارشناسان دبیرخانه234276301225-35توسعه مدیریت و منابع
49خانم ملکیکارگزین234676301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
27خانم فاتحیمسئول دبیرخانه235376301225-35توسعه مدیریت و منابع
55آقای غلامرضاییمسئول امور دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)236176301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
56خانم مهردادنیاکارشناسان امور دانش آموختگان(فارغ التحصیلان)236276301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
62آقای فضلیمسئول امورپژوهشی (پایان نامه)240876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
64آقای بخشیکارشناسان امور پژوهشی (پایان نامه)240876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
82آقای دکتر فیروزیمدیر گروه زبان241876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
68خانم جعفرانیمسئول کتابخانه242376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
98خانم دکتر فضلیمدیر گروه زمین شناسی242876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
92آقای تسلیمیکارشناس امور آموزش243076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
90آقای اشرفیکارشناس امور آموزش243276301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
77آقای حاج آخوندیکارشناس امور آموزش251176301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
79آقای ربیعیمسئول بایگانی251376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
80آقای زارعبایگانی دانشکده251376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
66آقای حاج علی اکبریرئیس باشگاه پژوهشگران جوان252076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
83آقای دکتر قمیشیمدیر گروه معماری253876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
94آقای خسرویبایگانی دانشکده254076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
93آقای موسویکارشناس امور آموزش254576301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
75آقای تقویمسئول امور آموزشی دانشکده255176301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
81آقای میر عابدینیدفتر ساختمان دانشکده255476301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
91آقای شیرخانیکارشناس امور آموزش255876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
78خانم داناییکارشناس امور آموزش255976301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
89آقای فیضیمسئول امور آموزشی دانشکده261676301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
96خانم دکتر خرم نژادیانمدیر گروه محیط زیست261676301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
97خانم دکتر اولادیانمدیر گروه علوم تربیتی262376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
95آقای دکتر جمالیمدیر گروه صنایع و مدیریت اجرایی262876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
99آقای دکتر حیدریمدیر گروه مکانیک263976301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
73آقای دکتر حکیمیرئیس مرکز تحقیقات انرژی264276301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
100آقای دکتر دهقانمدیر گروه عمران264776301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
نمایش ۵۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۱۳ مورد.

آخرین ویرایش۰۴ آذر ۱۴۰۰