دفترچه تلفن

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره داخلیتلفنحوزه فعالیت
15آقای دکتر امیری زادهمعاونت توسعه مدیریت و منابع-76301225-35توسعه مدیریت و منابع
45آقای دکتر عبدالهی فرمعاونت علمی (آموزشی - پژوهشی)-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
74آقای دکتر حسینی دانارئیس دانشکده-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
84خاتم دکتر وکیلیمدیر گروه معارف-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
85آقای دکتر خانمحمدیمدیر گروه حسابداری-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
86خانم ها دکتر ضرابی-افشاریمدیر گروه حقوق-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
87آقای دکتر حسینی دانامدیر گروه علوم ارتباطات-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
88آقای دکتر قمیشیرئیس دانشکده فنی مهندسی-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
106آقای ملک محمدیمعاونت دانشجویی فرهنگی-76301225-35دانشجویی فرهنگی
117آقای مهندس اسماعیلیمعاون آموزش های عمومی و مهارتی سما-76301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
126علی صفاییابلاغ............--
113حجت الاسلام و المسلمین آقای احمدیرئیس اداره امور فرهنگی و اجتماعی201076301225-35دانشجویی فرهنگی
11دفتر-201276301225-35ریاست
114خانم مهرابیکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی201476301225-35دانشجویی فرهنگی
115حجت الاسلام و المسلمین آقای ساداتی نسبکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی (اقامه نماز)201576301225-35دانشجویی فرهنگی
4آقای اقبالیروابط عمومی201776301225-35ریاست
13آقای جعفرقلیکارشناس امور شاهد و ایثارگر و کارشناس شورای اقتصادی و دانش بنیان201876301225-35ریاست
1آقای سعید حبیبیرئیس حوزه ریاست و روابط عمومی202176301225-35ریاست
3آقای عبدالهیمسئول امور حقوقی203276301225-35ریاست
9آقای سیریمسئول حراست سما و کارشناس حراست واحد203976301225-35ریاست
2آقای امیریمدیر حراست204076301225-35ریاست
12خانم حیدریمسئول انتظامات204176301225-35ریاست
39....حسابدار209276301225-35توسعه مدیریت و منابع
16آقای کمالیمسئول دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع211176301225-35توسعه مدیریت و منابع
19آقای مقصودیمسئول کارگزینی و رفاه211376301225-35توسعه مدیریت و منابع
20خانم غلامرضا زادهکارگزین211476301225-35توسعه مدیریت و منابع
65خانم جنبشیکارشناس کارگزینی حق التدریس و هیات علمی211476301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
18آقای مصطفی قربانیرئیس اداره امور اداری و منابع انسانی211676301225-35توسعه مدیریت و منابع
25آقای لفوتیمسئول تدارکات211776301225-35توسعه مدیریت و منابع
23آقای علیانکارشناس توانمندسازی نیروی انسانی211976301225-35توسعه مدیریت و منابع
5آقای طیبیرئیس گزینش212176301225-35ریاست
22آقای میرعربمسئول خدمات212576301225-35توسعه مدیریت و منابع
31آقای ادبیرئیس اداره برنامه ریزی و بودجه212976301225-35توسعه مدیریت و منابع
30خانم بختیاریرئیس اداره مالی213076301225-35توسعه مدیریت و منابع
33خانم میرزاییمسئول حسابداری (حقوق و دستمزد)213176301225-35توسعه مدیریت و منابع
34آقای شیروانیکارشناس حسابدار (جمعدار اموال و انبار)214076301225-35توسعه مدیریت و منابع
32آقای حسینیمسئول امور مالی216276301225-35توسعه مدیریت و منابع
35آقای نورمحمدیکارشناس امور اداری216376301225-35توسعه مدیریت و منابع
58آقای حاجی نوروزیکارشناس امور دانش آموختگان (بایگانی و تحویل مدرک فارغ التحصیلان)218076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
118آقای علی اصغریمدیر پژوهش218176301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
120خانم رحمتیمسئول دبیرخانه و آموزش218176301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
10حجت الاسلام و المسلمین خانیمعاونت نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه218676301225-35ریاست
42....مسئول امور تاسیسات221376301225-35توسعه مدیریت و منابع
122خانم خسرویحسابداری221376301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
123آقای خسرویحسابداری221376301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
41مهندس گودرزیمسئول امور فنی و عمرانی221476301225-35توسعه مدیریت و منابع
108آقای آصفیرئیس اداره خدمات دانشجویی و ورزشی222076301225-35دانشجویی فرهنگی
112آقای بختیاریکارشناس امور دانشجویی (نقل و انتقالات ، تخفیفات)222176301225-35دانشجویی فرهنگی
109آقای متولیکارشناس دانش آموختگان (امور مشمولین)222376301225-35دانشجویی فرهنگی
7آقای شاه علیکارشناس رایانه223076301225-35ریاست
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۱۳ مورد.

آخرین ویرایش۰۴ آذر ۱۴۰۰