دفترچه تلفن

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره داخلیتلفنحوزه فعالیت
15آقای نهاوندیمعاونت توسعه مدیریت و منابع--توسعه مدیریت و منابع
17----توسعه مدیریت و منابع
45آقای دکتر عبدالهی فرمعاونت علمی (آموزشی - پژوهشی)--علمی (آموزشی - پژوهشی)
73آقای عبدالهی فررئیس دانشکده--علمی (آموزشی - پژوهشی)
79آقای زارعبایگانی دانشکده--علمی (آموزشی - پژوهشی)
83خاتم دکتر وکیلیمدیر گروه معارف--علمی (آموزشی - پژوهشی)
84آقای دکتر خانمحمدیمدیر گروه حسابداری--علمی (آموزشی - پژوهشی)
85خانم ها دکتر ضرابی-افشاریمدیر گروه حقوق--علمی (آموزشی - پژوهشی)
86آقای دکتر حسینی دانامدیر گروه علوم ارتباطات--علمی (آموزشی - پژوهشی)
105آقای ملک محمدیمعاونت دانشجویی فرهنگی--دانشجویی فرهنگی
115آقای مهندس اسماعیلیمعاون آموزش های عمومی و مهارتی سما--آموزش های عمومی و مهارتی سما
118آقای غلامرضاییمدیر امور آموزشی--آموزش های عمومی و مهارتی سما
122آقای خسرویحسابداری--آموزش های عمومی و مهارتی سما
------
------
111حجت الاسلام و المسلمین آقای احمدیرئیس اداره امور فرهنگی و اجتماعی2010-دانشجویی فرهنگی
11دفتر-2012-ریاست
24آقای حاج آخوندیکارشناس امور اداری2013-توسعه مدیریت و منابع
112خانم مهرابیکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی2014-دانشجویی فرهنگی
113حجت الاسلام و المسلمین آقای ساداتی نسبکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی (اقامه نماز)2015-دانشجویی فرهنگی
4آقای اقبالیروابط عمومی2017-ریاست
13آقای جعفرقلیکارشناس امور شاهد و ایثارگر2018-ریاست
14آقای جعفرقلیکارشناس امور اقتصادی ودانش بنیان وسرمایه گذاری2018-ریاست
1آقای سعید حبیبیرئیس حوزه ریاست و روابط عمومی2021-ریاست
3آقای عبدالهیمسئول امور حقوقی2032-ریاست
9آقای سیریمسئول حراست سما و کارشناس حراست واحد2039-ریاست
2آقای امیریمدیر حراست2040-ریاست
12خانم حیدریمسئول انتظامات2041-ریاست
39خانم میرزاییحسابدار2092-توسعه مدیریت و منابع
16آقای کاظمیمسئول دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع2111-توسعه مدیریت و منابع
19آقای مقصودیمسئول کارگزینی و رفاه2113-توسعه مدیریت و منابع
20خانم غلامرضا زادهکارگزین2114-توسعه مدیریت و منابع
18آقای عباس حبیبیرئیس اداره امور اداری و منابع انسانی2116-توسعه مدیریت و منابع
25آقای لفوتیمسئول تدارکات2117-توسعه مدیریت و منابع
23-کارگزین (حضور و غیاب کارکنان)2119-توسعه مدیریت و منابع
5آقای طیبیرئیس گزینش2121-ریاست
22آقای شاه علیمسئول خدمات2125-توسعه مدیریت و منابع
31آقای ادبیرئیس اداره برنامه ریزی و بودجه2129-توسعه مدیریت و منابع
30خانم بختیاریرئیس اداره مالی2130-توسعه مدیریت و منابع
33آقای مهدی توکلیمسئول حسابداری (حقوق و دستمزد)2131-توسعه مدیریت و منابع
34آقای شیروانیکارشناس حسابدار (جمعدار اموال و انبار)2140-توسعه مدیریت و منابع
32آقای حسینیمسئول امور مالی2162-توسعه مدیریت و منابع
35آقای نورمحمدیکارشناس امور اداری2163-توسعه مدیریت و منابع
119خانم رحمتیمسئول دبیرخانه2167-آموزش های عمومی و مهارتی سما
58آقای نجاریکارشناس امور دانش آموختگان (بایگانی و تحویل مدرک فارغ التحصیلان)2180-علمی (آموزشی - پژوهشی)
117آقای علی اصغریمدیر پژوهش2181-آموزش های عمومی و مهارتی سما
10حجت الاسلام و المسلمین خانیمعاونت نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه2186-ریاست
123خانم خاتمی فرفارغ التحصیلان2207-آموزش های عمومی و مهارتی سما
116آقای قربانیرئیس آموزشکده2212-آموزش های عمومی و مهارتی سما
42آقای حاجی محسنیمسئول امور تاسیسات2213-توسعه مدیریت و منابع
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۲۶ مورد.

آخرین ویرایش۰۲ دی ۱۳۹۹