دفترچه تلفن

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره داخلیتلفنحوزه فعالیت
83خاتم دکتر وکیلیمدیر گروه معارف-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
82آقای دکتر قمیشیمدیر گروه معماری253876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
98آقای دکتر حیدریمدیر گروه مکانیک263976301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
100آقای دکتر عسکریمدیر گروه کامپیوتر264976301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
60آقای فارابیمسئول آزمایشگاه وکارگاه ها272176301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
16آقای کاظمیمسئول دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع211176301225-35توسعه مدیریت و منابع
46آقای سهرابی پورمسئول دفتر معاونت علمی233476301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
6آقای ایل بیگیمسئول فناوری اطلاعات و آمار223776301225-35ریاست
103خانم سراجیمسئول EDO275076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
74آقای شرف الدینمسئول امور آموزشی دانشکده242676301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
-آقای فیضیمسئول امور آموزشی دانشکده-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
42آقای حاجی محسنیمسئول امور تاسیسات221376301225-35توسعه مدیریت و منابع
3آقای عبدالهیمسئول امور حقوقی203276301225-35ریاست
55آقای علیانمسئول امور دانش آموختگان236176301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
106آقای شاه حسینیمسئول امور دفتری معاونت دانشجویی232076301225-35دانشجویی فرهنگی
41آقای محبیمسئول امور فنی و عمرانی221476301225-35توسعه مدیریت و منابع
32آقای حسینیمسئول امور مالی216276301225-35توسعه مدیریت و منابع
67آقای احمدآقاییمسئول امور پژوهشی (ارتباط با صنعت و جامعه)-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
62آقای فضلیمسئول امورپژوهشی (پایان نامه)240876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
26آقای حاجی نوروزیمسئول انبار2732 - 211876301225-35توسعه مدیریت و منابع
12خانم حیدریمسئول انتظامات204176301225-35ریاست
78آقای ربیعیمسئول بایگانی251376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
25آقای لفوتیمسئول تدارکات211776301225-35توسعه مدیریت و منابع
9آقای سیریمسئول حراست سما و کارشناس حراست واحد203976301225-35ریاست
33آقای مهدی توکلیمسئول حسابداری (حقوق و دستمزد)213176301225-35توسعه مدیریت و منابع
36آقای عبدالعظیمیمسئول حسابداری مالی دانشجویی231076301225-35توسعه مدیریت و منابع
22آقای شاه علیمسئول خدمات212576301225-35توسعه مدیریت و منابع
27خانم فاتحیمسئول دبیرخانه235376301225-35توسعه مدیریت و منابع
120خانم رحمتیمسئول دبیرخانه216776301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
21آقای باباخانیمسئول نقلیه232576301225-35توسعه مدیریت و منابع
19آقای مقصودیمسئول کارگزینی و رفاه211376301225-35توسعه مدیریت و منابع
68خانم جعفرانیمسئول کتابخانه242376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
116آقای مهندس اسماعیلیمعاون آموزش های عمومی و مهارتی سما-76301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
15آقای دکتر امیری زادهمعاونت توسعه مدیریت و منابع-76301225-35توسعه مدیریت و منابع
105آقای ملک محمدیمعاونت دانشجویی فرهنگی-76301225-35دانشجویی فرهنگی
45آقای دکتر عبدالهی فرمعاونت علمی (آموزشی - پژوهشی)-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
10حجت الاسلام و المسلمین خانیمعاونت نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه218676301225-35ریاست
69آقای سلطان محمدیکارشناس کتابخانه242776301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
61آقای نوحیکارشناس آزمایشگاه (مکانیک)272076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
88آقای صیفیکارشناس ارتباط با صنعت-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
54آقای تقویکارشناس امور آموزشی231876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
51آقای خسرویکارشناس امور آموزشی (امتحانات)223476301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
24آقای حاج آخوندیکارشناس امور اداری201376301225-35توسعه مدیریت و منابع
35آقای نورمحمدیکارشناس امور اداری216376301225-35توسعه مدیریت و منابع
14آقای جعفرقلیکارشناس امور اقتصادی ودانش بنیان وسرمایه گذاری201876301225-35ریاست
58آقای نجاریکارشناس امور دانش آموختگان (بایگانی و تحویل مدرک فارغ التحصیلان)218176301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
108آقای متولیکارشناس امور دانشجویی (امور مشمولین)222376301225-35دانشجویی فرهنگی
111آقای گودرزیکارشناس امور دانشجویی (نقل و انتقالات ، تخفیفات)222176301225-35دانشجویی فرهنگی
13آقای جعفرقلیکارشناس امور شاهد و ایثارگر201876301225-35ریاست
113خانم مهرابیکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی201476301225-35دانشجویی فرهنگی
نمایش ۱۰۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۱۷۶ مورد.

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۳۹۹