دفترچه تلفن

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره داخلیتلفنحوزه فعالیت
11دفتر-201276301225-35ریاست
80آقای زارعبایگانی دانشکده251376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
94آقای خسرویبایگانی دانشکده254076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
43آقای زهره وندتکنسین تاسیسات224576301225-35توسعه مدیریت و منابع
44آقای رضائیانتکنسین تاسیسات224576301225-35توسعه مدیریت و منابع
37آقای آقاییحسابدار231176301225-35توسعه مدیریت و منابع
39....حسابدار209276301225-35توسعه مدیریت و منابع
122خانم خسرویحسابداری221376301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
123آقای خسرویحسابداری221376301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
81آقای میر عابدینیدفتر ساختمان دانشکده255476301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
18آقای مصطفی قربانیرئیس اداره امور اداری و منابع انسانی211676301225-35توسعه مدیریت و منابع
113حجت الاسلام و المسلمین آقای احمدیرئیس اداره امور فرهنگی و اجتماعی201076301225-35دانشجویی فرهنگی
48آقای مهدی توکلیرئیس اداره امور هیات علمی233776301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
52آقای اکبریرئیس اداره برنامه ریزی سنجش و نظارت223176301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
31آقای ادبیرئیس اداره برنامه ریزی و بودجه212976301225-35توسعه مدیریت و منابع
50آقای سهرابی پوررئیس اداره ثبت نام و امتحانات223376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
108آقای آصفیرئیس اداره خدمات دانشجویی و ورزشی222076301225-35دانشجویی فرهنگی
30خانم بختیاریرئیس اداره مالی213076301225-35توسعه مدیریت و منابع
66آقای حاج علی اکبریرئیس باشگاه پژوهشگران جوان252076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
1آقای سعید حبیبیرئیس حوزه ریاست و روابط عمومی202176301225-35ریاست
74آقای دکتر حسینی دانارئیس دانشکده-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
88آقای دکتر قمیشیرئیس دانشکده فنی مهندسی-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
40آقای رضانژادرئیس صندوق رفاه و تسهیلات اعتباری2312 -231476301225-35توسعه مدیریت و منابع
72-رئیس مرکز بتن273576301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
73آقای دکتر حکیمیرئیس مرکز تحقیقات انرژی264276301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
5آقای طیبیرئیس گزینش212176301225-35ریاست
4آقای اقبالیروابط عمومی201776301225-35ریاست
70آقای دکتر مشکینرییس مرکز رشد265676301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
71آقای دکتر صالحانیسرپرست سرای نوآوری و تجهیزات270676301225-36علمی (آموزشی - پژوهشی)
59خانم نادریسرپرست مدیرخدمات پژوهش224376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
125خانم کاظمیمدرسه سما7630130776301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
2آقای امیریمدیر حراست204076301225-35ریاست
47آقای باغبانمدیر خدمات آموزشی233376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
118آقای علی اصغریمدیر پژوهش218176301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
102آقای دکتردرخشانمدیر گروه برق264876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
85آقای دکتر خانمحمدیمدیر گروه حسابداری-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
86خانم ها دکتر ضرابی-افشاریمدیر گروه حقوق-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
105خانم دکتر خانیمدیر گروه رشته پرستاری275076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
82آقای دکتر فیروزیمدیر گروه زبان241876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
98خانم دکتر فضلیمدیر گروه زمین شناسی242876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
95آقای دکتر جمالیمدیر گروه صنایع و مدیریت اجرایی262876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
87آقای دکتر حسینی دانامدیر گروه علوم ارتباطات-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
97خانم دکتر اولادیانمدیر گروه علوم تربیتی262376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
100آقای دکتر دهقانمدیر گروه عمران264776301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
96خانم دکتر خرم نژادیانمدیر گروه محیط زیست261676301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
84خاتم دکتر وکیلیمدیر گروه معارف-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
83آقای دکتر قمیشیمدیر گروه معماری253876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
99آقای دکتر حیدریمدیر گروه مکانیک263976301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
101آقای دکتر عسکریمدیر گروه کامپیوتر264976301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
60آقای فارابیمسئول آزمایشگاه وکارگاه ها272176301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۱۳ مورد.

آخرین ویرایش۲۸ مهر ۱۴۰۰