دفترچه تلفن

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره داخلیتلفنحوزه فعالیت
11دفتر-2012-ریاست
17----توسعه مدیریت و منابع
------
------
120آقای بختیاریامور اداری2219-آموزش های عمومی و مهارتی سما
79آقای زارعبایگانی دانشکده--علمی (آموزشی - پژوهشی)
93آقای خسرویبایگانی دانشکده2540-علمی (آموزشی - پژوهشی)
43آقای زهره وندتکنسین تاسیسات2245-توسعه مدیریت و منابع
44آقای رضائیانتکنسین تاسیسات2245-توسعه مدیریت و منابع
37آقای آقاییحسابدار2311-توسعه مدیریت و منابع
39خانم میرزاییحسابدار2092-توسعه مدیریت و منابع
121خانم خسرویحسابداری2213-آموزش های عمومی و مهارتی سما
122آقای خسرویحسابداری--آموزش های عمومی و مهارتی سما
80آقای میر عابدینیدفتر ساختمان دانشکده2554-علمی (آموزشی - پژوهشی)
116آقای قربانیرئیس آموزشکده2212-آموزش های عمومی و مهارتی سما
18آقای عباس حبیبیرئیس اداره امور اداری و منابع انسانی2116-توسعه مدیریت و منابع
111حجت الاسلام و المسلمین آقای احمدیرئیس اداره امور فرهنگی و اجتماعی2010-دانشجویی فرهنگی
48آقای غفاریرئیس اداره امور هیات علمی2337-علمی (آموزشی - پژوهشی)
52آقای رحیمیرئیس اداره برنامه ریزی سنجش و نظارت2339-علمی (آموزشی - پژوهشی)
31آقای ادبیرئیس اداره برنامه ریزی و بودجه2129-توسعه مدیریت و منابع
50آقای عسگریانرئیس اداره ثبت نام و امتحانات2233-علمی (آموزشی - پژوهشی)
107آقای آصفیرئیس اداره خدمات دانشجویی و ورزشی2220-دانشجویی فرهنگی
30خانم بختیاریرئیس اداره مالی2130-توسعه مدیریت و منابع
66آقای حاج علی اکبریرئیس باشگاه پژوهشگران جوان2520-علمی (آموزشی - پژوهشی)
1آقای سعید حبیبیرئیس حوزه ریاست و روابط عمومی2021-ریاست
73آقای عبدالهی فررئیس دانشکده--علمی (آموزشی - پژوهشی)
87آقای دکتر صالحانیرئیس دانشکده2658-علمی (آموزشی - پژوهشی)
40آقای رضانژادرئیس صندوق رفاه و تسهیلات اعتباری2312 -2314-توسعه مدیریت و منابع
71آقای علی یوسفیرئیس مرکز بتن2735-علمی (آموزشی - پژوهشی)
72آقای دکتر حکیمیرئیس مرکز تحقیقات انرژی2642-علمی (آموزشی - پژوهشی)
5آقای طیبیرئیس گزینش2121-ریاست
4آقای اقبالیروابط عمومی2017-ریاست
70آقای دکتر مشکینرییس مرکز رشد2656-علمی (آموزشی - پژوهشی)
59خانم نادریسرپرست مدیرخدمات پژوهش2243-علمی (آموزشی - پژوهشی)
123خانم خاتمی فرفارغ التحصیلان2207-آموزش های عمومی و مهارتی سما
124خانم کاظمیمدرسه سما76301307-آموزش های عمومی و مهارتی سما
118آقای غلامرضاییمدیر امور آموزشی--آموزش های عمومی و مهارتی سما
2آقای امیریمدیر حراست2040-ریاست
47آقای باغبانمدیر خدمات آموزشی2333-علمی (آموزشی - پژوهشی)
117آقای علی اصغریمدیر پژوهش2181-آموزش های عمومی و مهارتی سما
101آقای دکتردرخشانمدیر گروه برق2648-علمی (آموزشی - پژوهشی)
84آقای دکتر خانمحمدیمدیر گروه حسابداری--علمی (آموزشی - پژوهشی)
85خانم ها دکتر ضرابی-افشاریمدیر گروه حقوق--علمی (آموزشی - پژوهشی)
104خانم نایبیمدیر گروه رشته پرستاری2750-علمی (آموزشی - پژوهشی)
81خانم دکتر پورعندلیبیمدیر گروه زبان2418-علمی (آموزشی - پژوهشی)
97خانم دکتر فضلیمدیر گروه زمین شناسی2428-علمی (آموزشی - پژوهشی)
94آقای دکتر جمالیمدیر گروه صنایع و مدیریت اجرایی2628-علمی (آموزشی - پژوهشی)
86آقای دکتر حسینی دانامدیر گروه علوم ارتباطات--علمی (آموزشی - پژوهشی)
96خانم دکتر اولادیانمدیر گروه علوم تربیتی2623-علمی (آموزشی - پژوهشی)
99آقای دکتر دهقانمدیر گروه عمران2647-علمی (آموزشی - پژوهشی)
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۲۶ مورد.

آخرین ویرایش۰۲ دی ۱۳۹۹