دفترچه تلفن

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره داخلیتلفنحوزه فعالیت
170-----
171-----
172-----
173-----
174-----
175-----
118آقای علی اصغریمدیر پژوهش218176301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
107آقای آصفیرئیس اداره خدمات دانشجویی و ورزشی222076301225-35دانشجویی فرهنگی
37آقای آقاییحسابدار231176301225-35توسعه مدیریت و منابع
67آقای احمدآقاییمسئول امور پژوهشی (ارتباط با صنعت و جامعه)-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
31آقای ادبیرئیس اداره برنامه ریزی و بودجه212976301225-35توسعه مدیریت و منابع
89آقای اشرفیکارشناسان امور آموزش243276301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
4آقای اقبالیروابط عمومی201776301225-35ریاست
2آقای امیریمدیر حراست204076301225-35ریاست
53آقای اکبریکارشناس برنامه ریزی، سنجش و نظارت223176301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
6آقای ایل بیگیمسئول فناوری اطلاعات و آمار223776301225-35ریاست
21آقای باباخانیمسئول نقلیه232576301225-35توسعه مدیریت و منابع
47آقای باغبانمدیر خدمات آموزشی233376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
121آقای بختیاریامور اداری221976301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
64آقای بخشیکارشناسان امور پژوهشی (پایان نامه)240876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
91آقای تسلیمیکارشناسان امور آموزش243076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
54آقای تقویکارشناس امور آموزشی231876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
38آقای توکلیکارشناس برنامه ریزی و بودجه231176301225-35توسعه مدیریت و منابع
13آقای جعفرقلیکارشناس امور شاهد و ایثارگر201876301225-35ریاست
14آقای جعفرقلیکارشناس امور اقتصادی ودانش بنیان وسرمایه گذاری201876301225-35ریاست
24آقای حاج آخوندیکارشناس امور اداری201376301225-35توسعه مدیریت و منابع
8آقای حاج امینیکارشناسان رایانه223576301225-35ریاست
66آقای حاج علی اکبریرئیس باشگاه پژوهشگران جوان252076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
42آقای حاجی محسنیمسئول امور تاسیسات221376301225-35توسعه مدیریت و منابع
26آقای حاجی نوروزیمسئول انبار2732 - 211876301225-35توسعه مدیریت و منابع
32آقای حسینیمسئول امور مالی216276301225-35توسعه مدیریت و منابع
51آقای خسرویکارشناس امور آموزشی (امتحانات)223476301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
93آقای خسرویبایگانی دانشکده254076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
123آقای خسرویحسابداری-76301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
15آقای دکتر امیری زادهمعاونت توسعه مدیریت و منابع-76301225-35توسعه مدیریت و منابع
94آقای دکتر جمالیمدیر گروه صنایع و مدیریت اجرایی262876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
73آقای دکتر حسینی دانارئیس دانشکده-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
86آقای دکتر حسینی دانامدیر گروه علوم ارتباطات-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
72آقای دکتر حکیمیرئیس مرکز تحقیقات انرژی264276301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
98آقای دکتر حیدریمدیر گروه مکانیک263976301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
84آقای دکتر خانمحمدیمدیر گروه حسابداری-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
99آقای دکتر دهقانمدیر گروه عمران264776301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
45آقای دکتر عبدالهی فرمعاونت علمی (آموزشی - پژوهشی)-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
100آقای دکتر عسکریمدیر گروه کامپیوتر264976301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
82آقای دکتر قمیشیمدیر گروه معماری253876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
87آقای دکتر قمیشیرئیس دانشکده-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
101آقای دکتردرخشانمدیر گروه برق264876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
78آقای ربیعیمسئول بایگانی251376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
52آقای رحیمیرئیس اداره برنامه ریزی سنجش و نظارت233976301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
44آقای رضائیانتکنسین تاسیسات224576301225-35توسعه مدیریت و منابع
نمایش ۵۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۷۶ مورد.

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۳۹۹