دفترچه تلفن

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره داخلیتلفنحوزه فعالیت
17----توسعه مدیریت و منابع
23-کارگزین (حضور و غیاب کارکنان)2119-توسعه مدیریت و منابع
------
------
117آقای علی اصغریمدیر پژوهش2181-آموزش های عمومی و مهارتی سما
107آقای آصفیرئیس اداره خدمات دانشجویی و ورزشی2220-دانشجویی فرهنگی
37آقای آقاییحسابدار2311-توسعه مدیریت و منابع
31آقای ادبیرئیس اداره برنامه ریزی و بودجه2129-توسعه مدیریت و منابع
89آقای اشرفیکارشناسان امور آموزش2432-علمی (آموزشی - پژوهشی)
4آقای اقبالیروابط عمومی2017-ریاست
2آقای امیریمدیر حراست2040-ریاست
53آقای اکبریکارشناس برنامه ریزی، سنجش و نظارت2231-علمی (آموزشی - پژوهشی)
6آقای ایل بیگیمسئول فناوری اطلاعات و آمار2237-ریاست
21آقای باباخانیمسئول نقلیه2325-توسعه مدیریت و منابع
47آقای باغبانمدیر خدمات آموزشی2333-علمی (آموزشی - پژوهشی)
120آقای بختیاریامور اداری2219-آموزش های عمومی و مهارتی سما
64آقای بخشیکارشناسان امور پژوهشی (پایان نامه)2420-علمی (آموزشی - پژوهشی)
91آقای تسلیمیکارشناسان امور آموزش2430-علمی (آموزشی - پژوهشی)
54آقای تقویکارشناس امور آموزشی2318-علمی (آموزشی - پژوهشی)
38آقای توکلیکارشناس برنامه ریزی و بودجه2311-توسعه مدیریت و منابع
13آقای جعفرقلیکارشناس امور شاهد و ایثارگر2018-ریاست
14آقای جعفرقلیکارشناس امور اقتصادی ودانش بنیان وسرمایه گذاری2018-ریاست
24آقای حاج آخوندیکارشناس امور اداری2013-توسعه مدیریت و منابع
8آقای حاج امینیکارشناسان رایانه2235-ریاست
66آقای حاج علی اکبریرئیس باشگاه پژوهشگران جوان2520-علمی (آموزشی - پژوهشی)
42آقای حاجی محسنیمسئول امور تاسیسات2213-توسعه مدیریت و منابع
26آقای حاجی نوروزیمسئول انبار2732 - 2118-توسعه مدیریت و منابع
32آقای حسینیمسئول امور مالی2162-توسعه مدیریت و منابع
67آقای حمیدرضا احمد آقاییمسئول امور پژوهشی (ارتباط با صنعت و جامعه)2408-علمی (آموزشی - پژوهشی)
51آقای خسرویکارشناس امور آموزشی (امتحانات)2234-علمی (آموزشی - پژوهشی)
93آقای خسرویبایگانی دانشکده2540-علمی (آموزشی - پژوهشی)
122آقای خسرویحسابداری--آموزش های عمومی و مهارتی سما
94آقای دکتر جمالیمدیر گروه صنایع و مدیریت اجرایی2628-علمی (آموزشی - پژوهشی)
86آقای دکتر حسینی دانامدیر گروه علوم ارتباطات--علمی (آموزشی - پژوهشی)
72آقای دکتر حکیمیرئیس مرکز تحقیقات انرژی2642-علمی (آموزشی - پژوهشی)
98آقای دکتر حیدریمدیر گروه مکانیک2639-علمی (آموزشی - پژوهشی)
84آقای دکتر خانمحمدیمدیر گروه حسابداری--علمی (آموزشی - پژوهشی)
99آقای دکتر دهقانمدیر گروه عمران2647-علمی (آموزشی - پژوهشی)
87آقای دکتر صالحانیرئیس دانشکده2658-علمی (آموزشی - پژوهشی)
45آقای دکتر عبدالهی فرمعاونت علمی (آموزشی - پژوهشی)--علمی (آموزشی - پژوهشی)
100آقای دکتر عسکریمدیر گروه کامپیوتر2649-علمی (آموزشی - پژوهشی)
82آقای دکتر قمیشیمدیر گروه معماری2538-علمی (آموزشی - پژوهشی)
70آقای دکتر مشکینرییس مرکز رشد2656-علمی (آموزشی - پژوهشی)
101آقای دکتردرخشانمدیر گروه برق2648-علمی (آموزشی - پژوهشی)
78آقای ربیعیمسئول بایگانی2513-علمی (آموزشی - پژوهشی)
52آقای رحیمیرئیس اداره برنامه ریزی سنجش و نظارت2339-علمی (آموزشی - پژوهشی)
44آقای رضائیانتکنسین تاسیسات2245-توسعه مدیریت و منابع
40آقای رضانژادرئیس صندوق رفاه و تسهیلات اعتباری2312 -2314-توسعه مدیریت و منابع
79آقای زارعبایگانی دانشکده--علمی (آموزشی - پژوهشی)
43آقای زهره وندتکنسین تاسیسات2245-توسعه مدیریت و منابع
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۲۶ مورد.

آخرین ویرایش۰۲ دی ۱۳۹۹