دفترچه تلفن

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره داخلیتلفنحوزه فعالیت
72-رئیس مرکز بتن273576301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
26...مسئول انبار و بیمه کارکنان2732 - 211876301225-35توسعه مدیریت و منابع
39....حسابدار209276301225-35توسعه مدیریت و منابع
42....مسئول امور تاسیسات221376301225-35توسعه مدیریت و منابع
118آقای علی اصغریمدیر پژوهش218176301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
108آقای آصفیرئیس اداره خدمات دانشجویی و ورزشی222076301225-35دانشجویی فرهنگی
37آقای آقاییحسابدار231176301225-35توسعه مدیریت و منابع
31آقای ادبیرئیس اداره برنامه ریزی و بودجه212976301225-35توسعه مدیریت و منابع
90آقای اشرفیکارشناس امور آموزش243276301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
4آقای اقبالیروابط عمومی201776301225-35ریاست
2آقای امیریمدیر حراست204076301225-35ریاست
52آقای اکبریرئیس اداره برنامه ریزی سنجش و نظارت223176301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
6آقای ایل بیگیمسئول فناوری اطلاعات و آمار223776301225-35ریاست
21آقای باباخانیمسئول نقلیه232576301225-35توسعه مدیریت و منابع
47آقای باغبانمدیر خدمات آموزشی233376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
112آقای بختیاریکارشناس امور دانشجویی (نقل و انتقالات ، تخفیفات)222176301225-35دانشجویی فرهنگی
64آقای بخشیکارشناسان امور پژوهشی (پایان نامه)240876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
92آقای تسلیمیکارشناس امور آموزش243076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
75آقای تقویمسئول امور آموزشی دانشکده255176301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
38آقای توکلیکارشناس برنامه ریزی و بودجه231176301225-35توسعه مدیریت و منابع
13آقای جعفرقلیکارشناس امور شاهد و ایثارگر201876301225-35ریاست
77آقای حاج آخوندیکارشناس امور آموزش251176301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
8آقای حاج امینیکارشناس رایانه223576301225-35ریاست
66آقای حاج علی اکبریرئیس باشگاه پژوهشگران جوان252076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
58آقای حاجی نوروزیکارشناس امور دانش آموختگان (بایگانی و تحویل مدرک فارغ التحصیلان)218076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
32آقای حسینیمسئول امور مالی216276301225-35توسعه مدیریت و منابع
51آقای خسرویکارشناس امور آموزشی (امتحانات)223476301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
94آقای خسرویبایگانی دانشکده254076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
123آقای خسرویحسابداری221376301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
15آقای دکتر امیری زادهمعاونت توسعه مدیریت و منابع-76301225-35توسعه مدیریت و منابع
95آقای دکتر جمالیمدیر گروه صنایع و مدیریت اجرایی262876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
74آقای دکتر حسینی دانارئیس دانشکده-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
87آقای دکتر حسینی دانامدیر گروه علوم ارتباطات-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
73آقای دکتر حکیمیرئیس مرکز تحقیقات انرژی264276301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
99آقای دکتر حیدریمدیر گروه مکانیک263976301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
85آقای دکتر خانمحمدیمدیر گروه حسابداری-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
100آقای دکتر دهقانمدیر گروه عمران264776301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
71آقای دکتر صالحانیسرپرست سرای نوآوری و تجهیزات270676301225-36علمی (آموزشی - پژوهشی)
45آقای دکتر عبدالهی فرمعاونت علمی (آموزشی - پژوهشی)-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
101آقای دکتر عسکریمدیر گروه کامپیوتر264976301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
82آقای دکتر فیروزیمدیر گروه زبان241876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
83آقای دکتر قمیشیمدیر گروه معماری253876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
88آقای دکتر قمیشیرئیس دانشکده فنی مهندسی-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
70آقای دکتر مشکینرییس مرکز رشد265676301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
102آقای دکتردرخشانمدیر گروه برق264876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
79آقای ربیعیمسئول بایگانی251376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
46آقای رحیمیمسئول دفتر معاونت علمی233476301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
44آقای رضائیانتکنسین تاسیسات224576301225-35توسعه مدیریت و منابع
40آقای رضانژادرئیس صندوق رفاه و تسهیلات اعتباری2312 -231476301225-35توسعه مدیریت و منابع
80آقای زارعبایگانی دانشکده251376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۱۳ مورد.

آخرین ویرایش۲۸ مهر ۱۴۰۰