دفترچه تلفن


نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۲۴ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره داخلیتلفن
23کارگزین (حضور و غیاب کارکنان)211976301225-35
67مسئول امور پژوهشی (ارتباط با صنعت و جامعه)240876301225-35
70رییس مرکز رشد265676301225-35
71رئیس مرکز بتن273576301225-35
110صدور گواهی222376301225-35
118آقای علی اصغریمدیر پژوهش218176301225-35
107آقای آصفیرئیس اداره خدمات دانشجویی و ورزشی222076301225-35
37آقای آقاییحسابدار231176301225-35
31آقای ادبیرئیس اداره برنامه ریزی و بودجه212976301225-35
89آقای اشرفیکارشناسان امور آموزش243276301225-35
4آقای اقبالیروابط عمومی201776301225-35
2آقای امیریمدیر حراست204076301225-35
53آقای اکبریکارشناس برنامه ریزی، سنجش و نظارت223176301225-35
6آقای ایل بیگیمسئول فناوری اطلاعات و آمار223776301225-35
21آقای باباخانیمسئول نقلیه232576301225-35
47آقای باغبانمدیر خدمات آموزشی233376301225-35
121آقای بختیاریامور اداری221976301225-35
64آقای بخشیکارشناسان امور پژوهشی (پایان نامه)242076301225-35
91آقای تسلیمیکارشناسان امور آموزش243076301225-35
54آقای تقویکارشناس امور آموزشی231876301225-35
38آقای توکلیکارشناس برنامه ریزی و بودجه231176301225-35
13آقای جعفرقلیکارشناس امور شاهد و ایثارگر201876301225-35
14آقای جعفرقلیکارشناس امور اقتصادی ودانش بنیان وسرمایه گذاری201876301225-35
24آقای حاج آخوندیکارشناس امور اداری201376301225-35
8آقای حاج امینیکارشناسان رایانه223576301225-35
66آقای حاج علی اکبریرئیس باشگاه پژوهشگران جوان252076301225-35
42آقای حاجی محسنیمسئول امور تاسیسات221376301225-35
26آقای حاجی نوروزیمسئول انبار2732 - 211876301225-35
32آقای حسینیمسئول امور مالی216276301225-35
51آقای خسرویکارشناس امور آموزشی (امتحانات)223476301225-35
93آقای خسرویبایگانی دانشکده254076301225-35
123آقای خسرویحسابداری76301225-35
45آقای دکتر اسدالهیمعاونت علمی (آموزشی - پژوهشی)76301225-35
94آقای دکتر جمالیمدیر گروه صنایع و مدیریت اجرایی262876301225-35
86آقای دکتر حسینی دانامدیر گروه علوم ارتباطات76301225-35
72آقای دکتر حکیمیرئیس مرکز تحقیقات انرژی264276301225-35
98آقای دکتر حیدریمدیر گروه مکانیک263976301225-35
84آقای دکتر خانمحمدیمدیر گروه حسابداری76301225-35
99آقای دکتر دهقانمدیر گروه عمران264776301225-35
87آقای دکتر صالحانیرئیس دانشکده76301225-35
100آقای دکتر عسکریمدیر گروه کامپیوتر264976301225-35
82آقای دکتر قمیشیمدیر گروه معماری253876301225-35
101آقای دکتردرخشانمدیر گروه برق264876301225-35
78آقای ربیعیمسئول بایگانی251376301225-35
52آقای رحیمیرئیس اداره برنامه ریزی سنجش و نظارت233976301225-35
44آقای رضائیانتکنسین تاسیسات224576301225-35
40آقای رضانژادرئیس صندوق رفاه و تسهیلات اعتباری2312 -231476301225-35
79آقای زارعبایگانی دانشکده76301225-35
43آقای زهره وندتکنسین تاسیسات224576301225-35
1آقای سعید حبیبیرئیس حوزه ریاست و روابط عمومی202176301225-35
آخرین ویرایش۱۱ شهریور ۱۳۹۹