دفترچه تلفن

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره داخلیتلفنحوزه فعالیت
------
------
1آقای سعید حبیبیرئیس حوزه ریاست و روابط عمومی2021-ریاست
2آقای امیریمدیر حراست2040-ریاست
3آقای عبدالهیمسئول امور حقوقی2032-ریاست
4آقای اقبالیروابط عمومی2017-ریاست
5آقای طیبیرئیس گزینش2121-ریاست
6آقای ایل بیگیمسئول فناوری اطلاعات و آمار2237-ریاست
7خانم آقاهادیکارشناسان رایانه2230-ریاست
8آقای حاج امینیکارشناسان رایانه2235-ریاست
9آقای سیریمسئول حراست سما و کارشناس حراست واحد2039-ریاست
10حجت الاسلام و المسلمین خانیمعاونت نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه2186-ریاست
11دفتر-2012-ریاست
12خانم حیدریمسئول انتظامات2041-ریاست
13آقای جعفرقلیکارشناس امور شاهد و ایثارگر2018-ریاست
14آقای جعفرقلیکارشناس امور اقتصادی ودانش بنیان وسرمایه گذاری2018-ریاست
15آقای نهاوندیمعاونت توسعه مدیریت و منابع--توسعه مدیریت و منابع
16آقای کاظمیمسئول دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع2111-توسعه مدیریت و منابع
17----توسعه مدیریت و منابع
18آقای عباس حبیبیرئیس اداره امور اداری و منابع انسانی2116-توسعه مدیریت و منابع
19آقای مقصودیمسئول کارگزینی و رفاه2113-توسعه مدیریت و منابع
20خانم غلامرضا زادهکارگزین2114-توسعه مدیریت و منابع
21آقای باباخانیمسئول نقلیه2325-توسعه مدیریت و منابع
22آقای شاه علیمسئول خدمات2125-توسعه مدیریت و منابع
23-کارگزین (حضور و غیاب کارکنان)2119-توسعه مدیریت و منابع
24آقای حاج آخوندیکارشناس امور اداری2013-توسعه مدیریت و منابع
25آقای لفوتیمسئول تدارکات2117-توسعه مدیریت و منابع
26آقای حاجی نوروزیمسئول انبار2732 - 2118-توسعه مدیریت و منابع
27خانم فاتحیمسئول دبیرخانه2342-توسعه مدیریت و منابع
28خانم کلاکیکارشناسان دبیرخانه2353-توسعه مدیریت و منابع
29خانم بوربورکارشناسان دبیرخانه2327-توسعه مدیریت و منابع
30خانم بختیاریرئیس اداره مالی2130-توسعه مدیریت و منابع
31آقای ادبیرئیس اداره برنامه ریزی و بودجه2129-توسعه مدیریت و منابع
32آقای حسینیمسئول امور مالی2162-توسعه مدیریت و منابع
33آقای مهدی توکلیمسئول حسابداری (حقوق و دستمزد)2131-توسعه مدیریت و منابع
34آقای شیروانیکارشناس حسابدار (جمعدار اموال و انبار)2140-توسعه مدیریت و منابع
35آقای نورمحمدیکارشناس امور اداری2163-توسعه مدیریت و منابع
36آقای عبدالعظیمیمسئول حسابداری مالی دانشجویی2310-توسعه مدیریت و منابع
37آقای آقاییحسابدار2311-توسعه مدیریت و منابع
38آقای توکلیکارشناس برنامه ریزی و بودجه2311-توسعه مدیریت و منابع
39خانم میرزاییحسابدار2092-توسعه مدیریت و منابع
40آقای رضانژادرئیس صندوق رفاه و تسهیلات اعتباری2312 -2314-توسعه مدیریت و منابع
41آقای محبیمسئول امور فنی و عمرانی2214-توسعه مدیریت و منابع
42آقای حاجی محسنیمسئول امور تاسیسات2213-توسعه مدیریت و منابع
43آقای زهره وندتکنسین تاسیسات2245-توسعه مدیریت و منابع
44آقای رضائیانتکنسین تاسیسات2245-توسعه مدیریت و منابع
45آقای دکتر عبدالهی فرمعاونت علمی (آموزشی - پژوهشی)--علمی (آموزشی - پژوهشی)
46آقای سعید سهرابی پورمسئول دفتر معاونت علمی2334-علمی (آموزشی - پژوهشی)
47آقای باغبانمدیر خدمات آموزشی2333-علمی (آموزشی - پژوهشی)
48آقای غفاریرئیس اداره امور هیات علمی2337-علمی (آموزشی - پژوهشی)
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۲۶ مورد.

آخرین ویرایش۰۲ دی ۱۳۹۹