دفترچه تلفن

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره داخلیتلفنحوزه فعالیت
1آقای سعید حبیبیرئیس حوزه ریاست و روابط عمومی202176301225-35ریاست
13آقای جعفرقلیکارشناس امور شاهد و ایثارگر201876301225-35ریاست
14آقای جعفرقلیکارشناس امور اقتصادی ودانش بنیان وسرمایه گذاری201876301225-35ریاست
4آقای اقبالیروابط عمومی201776301225-35ریاست
114حجت الاسلام و المسلمین آقای ساداتی نسبکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی (اقامه نماز)201576301225-35دانشجویی فرهنگی
113خانم مهرابیکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی201476301225-35دانشجویی فرهنگی
24آقای حاج آخوندیکارشناس امور اداری201376301225-35توسعه مدیریت و منابع
11دفتر-201276301225-35ریاست
112حجت الاسلام و المسلمین آقای احمدیرئیس اداره امور فرهنگی و اجتماعی201076301225-35دانشجویی فرهنگی
15آقای دکتر امیری زادهمعاونت توسعه مدیریت و منابع-76301225-35توسعه مدیریت و منابع
17---76301225-35توسعه مدیریت و منابع
45آقای دکتر عبدالهی فرمعاونت علمی (آموزشی - پژوهشی)-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
67آقای احمدآقاییمسئول امور پژوهشی (ارتباط با صنعت و جامعه)-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
88آقای صیفیکارشناس ارتباط با صنعت-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
73آقای دکتر حسینی دانارئیس دانشکده-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
79آقای زارعبایگانی دانشکده-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
83خاتم دکتر وکیلیمدیر گروه معارف-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
84آقای دکتر خانمحمدیمدیر گروه حسابداری-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
85خانم ها دکتر ضرابی-افشاریمدیر گروه حقوق-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
86آقای دکتر حسینی دانامدیر گروه علوم ارتباطات-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
87آقای دکتر قمیشیرئیس دانشکده-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
-آقای فیضیمسئول امور آموزشی دانشکده-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
105آقای ملک محمدیمعاونت دانشجویی فرهنگی-76301225-35دانشجویی فرهنگی
116آقای مهندس اسماعیلیمعاون آموزش های عمومی و مهارتی سما-76301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
119آقای غلامرضاییمدیر امور آموزشی-76301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
123آقای خسرویحسابداری-76301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
126-----
127-----
128-----
129-----
130-----
131-----
132-----
133-----
134-----
135-----
136-----
137-----
138-----
139-----
140-----
141-----
142-----
143-----
144-----
145-----
146-----
147-----
148-----
149-----
نمایش ۱۰۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۱۷۶ مورد.

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۳۹۹