دفترچه تلفن

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره داخلیتلفنحوزه فعالیت
11دفتر-201276301225-35ریاست
28خانم کلاکیکارشناسان دبیرخانه234276301225-35توسعه مدیریت و منابع
125خانم کاظمیمدرسه سما7630130776301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
85خانم ها دکتر ضرابی-افشاریمدیر گروه حقوق-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
76خانم نواییکارشناسان امور آموزش251176301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
104خانم نایبیمدیر گروه رشته پرستاری275076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
59خانم نادریسرپرست مدیرخدمات پژوهش224376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
39خانم میرزاییحسابدار209276301225-35توسعه مدیریت و منابع
113خانم مهرابیکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی201476301225-35دانشجویی فرهنگی
49خانم ملکیکارگزین234676301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
27خانم فاتحیمسئول دبیرخانه235376301225-35توسعه مدیریت و منابع
102خانم فاتحیکارشناس رشته پرستاری275076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
20خانم غلامرضا زادهکارگزین211476301225-35توسعه مدیریت و منابع
103خانم سراجیمسئول EDO275076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
120خانم رحمتیمسئول دبیرخانه216776301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
81خانم دکتر پورعندلیبیمدیر گروه زبان241876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
97خانم دکتر فضلیمدیر گروه زمین شناسی242876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
95خانم دکتر خرم نژادیانمدیر گروه محیط زیست261676301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
96خانم دکتر اولادیانمدیر گروه علوم تربیتی262376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
77خانم داناییکارشناسان امور آموزش252576301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
122خانم خسرویحسابداری221376301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
124خانم خاتمی فرفارغ التحصیلان220776301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
12خانم حیدریمسئول انتظامات204176301225-35ریاست
65خانم جنبشیکارشناس امور پژوهشی265376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
68خانم جعفرانیمسئول کتابخانه242376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
29خانم بوربورکارشناسان دبیرخانه232776301225-35توسعه مدیریت و منابع
63خانم برزگرکارشناسان امور پژوهشی (پایان نامه)265876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
30خانم بختیاریرئیس اداره مالی213076301225-35توسعه مدیریت و منابع
7خانم آقاهادیکارشناسان رایانه223076301225-35ریاست
83خاتم دکتر وکیلیمدیر گروه معارف-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
10حجت الاسلام و المسلمین خانیمعاونت نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه218676301225-35ریاست
114حجت الاسلام و المسلمین آقای ساداتی نسبکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی (اقامه نماز)201576301225-35دانشجویی فرهنگی
112حجت الاسلام و المسلمین آقای احمدیرئیس اداره امور فرهنگی و اجتماعی201076301225-35دانشجویی فرهنگی
111آقای گودرزیکارشناس امور دانشجویی (نقل و انتقالات ، تخفیفات)222176301225-35دانشجویی فرهنگی
56آقای کرمانیکارشناسان امور دانش آموختگان236276301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
16آقای کاظمیمسئول دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع211176301225-35توسعه مدیریت و منابع
35آقای نورمحمدیکارشناس امور اداری216376301225-35توسعه مدیریت و منابع
61آقای نوحیکارشناس آزمایشگاه (مکانیک)272076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
58آقای نجاریکارشناس امور دانش آموختگان (بایگانی و تحویل مدرک فارغ التحصیلان)218176301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
80آقای میر عابدینیدفتر ساختمان دانشکده255476301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
92آقای موسویکارشناسان امور آموزش254576301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
116آقای مهندس اسماعیلیمعاون آموزش های عمومی و مهارتی سما-76301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
33آقای مهدی توکلیمسئول حسابداری (حقوق و دستمزد)213176301225-35توسعه مدیریت و منابع
105آقای ملک محمدیمعاونت دانشجویی فرهنگی-76301225-35دانشجویی فرهنگی
19آقای مقصودیمسئول کارگزینی و رفاه211376301225-35توسعه مدیریت و منابع
115آقای مداحیکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی(قرآن و عترت)231576301225-35دانشجویی فرهنگی
41آقای محبیمسئول امور فنی و عمرانی221476301225-35توسعه مدیریت و منابع
108آقای متولیکارشناس امور دانشجویی (امور مشمولین)222376301225-35دانشجویی فرهنگی
25آقای لفوتیمسئول تدارکات211776301225-35توسعه مدیریت و منابع
117آقای قربانیرئیس آموزشکده221276301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۷۶ مورد.

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۳۹۹