دفترچه تلفن

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره داخلیتلفنحوزه فعالیت
117آقای قربانیرئیس آموزشکده221276301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
42آقای حاجی محسنیمسئول امور تاسیسات221376301225-35توسعه مدیریت و منابع
122خانم خسرویحسابداری221376301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
41آقای محبیمسئول امور فنی و عمرانی221476301225-35توسعه مدیریت و منابع
109آقای شاه حسینیگارشناس امور ورزشی221976301225-35دانشجویی فرهنگی
121آقای بختیاریامور اداری221976301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
107آقای آصفیرئیس اداره خدمات دانشجویی و ورزشی222076301225-35دانشجویی فرهنگی
111آقای گودرزیکارشناس امور دانشجویی (نقل و انتقالات ، تخفیفات)222176301225-35دانشجویی فرهنگی
108آقای متولیکارشناس امور دانشجویی (امور مشمولین)222376301225-35دانشجویی فرهنگی
110-صدور گواهی222376301225-35دانشجویی فرهنگی
7خانم آقاهادیکارشناسان رایانه223076301225-35ریاست
53آقای اکبریکارشناس برنامه ریزی، سنجش و نظارت223176301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
50آقای عسگریانرئیس اداره ثبت نام و امتحانات223376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
51آقای خسرویکارشناس امور آموزشی (امتحانات)223476301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
8آقای حاج امینیکارشناسان رایانه223576301225-35ریاست
6آقای ایل بیگیمسئول فناوری اطلاعات و آمار223776301225-35ریاست
59خانم نادریسرپرست مدیرخدمات پژوهش224376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
43آقای زهره وندتکنسین تاسیسات224576301225-35توسعه مدیریت و منابع
44آقای رضائیانتکنسین تاسیسات224576301225-35توسعه مدیریت و منابع
36آقای عبدالعظیمیمسئول حسابداری مالی دانشجویی231076301225-35توسعه مدیریت و منابع
37آقای آقاییحسابدار231176301225-35توسعه مدیریت و منابع
38آقای توکلیکارشناس برنامه ریزی و بودجه231176301225-35توسعه مدیریت و منابع
40آقای رضانژادرئیس صندوق رفاه و تسهیلات اعتباری2312 -231476301225-35توسعه مدیریت و منابع
115آقای مداحیکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی(قرآن و عترت)231576301225-35دانشجویی فرهنگی
54آقای تقویکارشناس امور آموزشی231876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
106آقای شاه حسینیمسئول امور دفتری معاونت دانشجویی232076301225-35دانشجویی فرهنگی
21آقای باباخانیمسئول نقلیه232576301225-35توسعه مدیریت و منابع
29خانم بوربورکارشناسان دبیرخانه232776301225-35توسعه مدیریت و منابع
47آقای باغبانمدیر خدمات آموزشی233376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
46آقای سهرابی پورمسئول دفتر معاونت علمی233476301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
48آقای غفاریرئیس اداره امور هیات علمی233776301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
52آقای رحیمیرئیس اداره برنامه ریزی سنجش و نظارت233976301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
28خانم کلاکیکارشناسان دبیرخانه234276301225-35توسعه مدیریت و منابع
49خانم ملکیکارگزین234676301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
27خانم فاتحیمسئول دبیرخانه235376301225-35توسعه مدیریت و منابع
55آقای علیانمسئول امور دانش آموختگان236176301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
56آقای کرمانیکارشناسان امور دانش آموختگان236276301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
57آقای صفاییکارشناسان امور دانش آموختگان236376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
62آقای فضلیمسئول امورپژوهشی (پایان نامه)240876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
64آقای بخشیکارشناسان امور پژوهشی (پایان نامه)240876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
81خانم دکتر پورعندلیبیمدیر گروه زبان241876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
68خانم جعفرانیمسئول کتابخانه242376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
74آقای شرف الدینمسئول امور آموزشی دانشکده242676301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
69آقای سلطان محمدیکارشناس کتابخانه242776301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
97خانم دکتر فضلیمدیر گروه زمین شناسی242876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
91آقای تسلیمیکارشناسان امور آموزش243076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
89آقای اشرفیکارشناسان امور آموزش243276301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
76خانم نواییکارشناسان امور آموزش251176301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
75-کارشناسان امور آموزش251276301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
78آقای ربیعیمسئول بایگانی251376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
نمایش ۱۰۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۱۷۶ مورد.

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۳۹۹