دفترچه تلفن

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره داخلیتلفنحوزه فعالیت
116آقای مهندس اسماعیلیمعاون آموزش های عمومی و مهارتی سما-76301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
117آقای قربانیرئیس آموزشکده221276301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
118آقای علی اصغریمدیر پژوهش218176301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
119آقای غلامرضاییمدیر امور آموزشی-76301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
120خانم رحمتیمسئول دبیرخانه216776301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
121آقای بختیاریامور اداری221976301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
122خانم خسرویحسابداری221376301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
123آقای خسرویحسابداری-76301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
124خانم خاتمی فرفارغ التحصیلان220776301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
125خانم کاظمیمدرسه سما7630130776301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
15آقای دکتر امیری زادهمعاونت توسعه مدیریت و منابع-76301225-35توسعه مدیریت و منابع
16آقای کاظمیمسئول دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع211176301225-35توسعه مدیریت و منابع
17---76301225-35توسعه مدیریت و منابع
18آقای عباس حبیبیرئیس اداره امور اداری و منابع انسانی211676301225-35توسعه مدیریت و منابع
19آقای مقصودیمسئول کارگزینی و رفاه211376301225-35توسعه مدیریت و منابع
20خانم غلامرضا زادهکارگزین211476301225-35توسعه مدیریت و منابع
21آقای باباخانیمسئول نقلیه232576301225-35توسعه مدیریت و منابع
22آقای شاه علیمسئول خدمات212576301225-35توسعه مدیریت و منابع
23-کارگزین (حضور و غیاب کارکنان)211976301225-35توسعه مدیریت و منابع
24آقای حاج آخوندیکارشناس امور اداری201376301225-35توسعه مدیریت و منابع
25آقای لفوتیمسئول تدارکات211776301225-35توسعه مدیریت و منابع
26آقای حاجی نوروزیمسئول انبار2732 - 211876301225-35توسعه مدیریت و منابع
27خانم فاتحیمسئول دبیرخانه235376301225-35توسعه مدیریت و منابع
28خانم کلاکیکارشناسان دبیرخانه234276301225-35توسعه مدیریت و منابع
29خانم بوربورکارشناسان دبیرخانه232776301225-35توسعه مدیریت و منابع
30خانم بختیاریرئیس اداره مالی213076301225-35توسعه مدیریت و منابع
31آقای ادبیرئیس اداره برنامه ریزی و بودجه212976301225-35توسعه مدیریت و منابع
32آقای حسینیمسئول امور مالی216276301225-35توسعه مدیریت و منابع
33آقای مهدی توکلیمسئول حسابداری (حقوق و دستمزد)213176301225-35توسعه مدیریت و منابع
34آقای شیروانیکارشناس حسابدار (جمعدار اموال و انبار)214076301225-35توسعه مدیریت و منابع
35آقای نورمحمدیکارشناس امور اداری216376301225-35توسعه مدیریت و منابع
36آقای عبدالعظیمیمسئول حسابداری مالی دانشجویی231076301225-35توسعه مدیریت و منابع
37آقای آقاییحسابدار231176301225-35توسعه مدیریت و منابع
38آقای توکلیکارشناس برنامه ریزی و بودجه231176301225-35توسعه مدیریت و منابع
39خانم میرزاییحسابدار209276301225-35توسعه مدیریت و منابع
40آقای رضانژادرئیس صندوق رفاه و تسهیلات اعتباری2312 -231476301225-35توسعه مدیریت و منابع
41آقای محبیمسئول امور فنی و عمرانی221476301225-35توسعه مدیریت و منابع
42آقای حاجی محسنیمسئول امور تاسیسات221376301225-35توسعه مدیریت و منابع
43آقای زهره وندتکنسین تاسیسات224576301225-35توسعه مدیریت و منابع
44آقای رضائیانتکنسین تاسیسات224576301225-35توسعه مدیریت و منابع
105آقای ملک محمدیمعاونت دانشجویی فرهنگی-76301225-35دانشجویی فرهنگی
106آقای شاه حسینیمسئول امور دفتری معاونت دانشجویی232076301225-35دانشجویی فرهنگی
107آقای آصفیرئیس اداره خدمات دانشجویی و ورزشی222076301225-35دانشجویی فرهنگی
108آقای متولیکارشناس امور دانشجویی (امور مشمولین)222376301225-35دانشجویی فرهنگی
109آقای شاه حسینیگارشناس امور ورزشی221976301225-35دانشجویی فرهنگی
110-صدور گواهی222376301225-35دانشجویی فرهنگی
111آقای گودرزیکارشناس امور دانشجویی (نقل و انتقالات ، تخفیفات)222176301225-35دانشجویی فرهنگی
112حجت الاسلام و المسلمین آقای احمدیرئیس اداره امور فرهنگی و اجتماعی201076301225-35دانشجویی فرهنگی
113خانم مهرابیکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی201476301225-35دانشجویی فرهنگی
114حجت الاسلام و المسلمین آقای ساداتی نسبکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی (اقامه نماز)201576301225-35دانشجویی فرهنگی
نمایش ۵۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۷۶ مورد.

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۳۹۹