دفترچه تلفن

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره داخلیتلفنحوزه فعالیت
159-----
160-----
161-----
162-----
163-----
164-----
165-----
166-----
167-----
168-----
169-----
170-----
171-----
172-----
173-----
174-----
175-----
112حجت الاسلام و المسلمین آقای احمدیرئیس اداره امور فرهنگی و اجتماعی201076301225-35دانشجویی فرهنگی
11دفتر-201276301225-35ریاست
24آقای حاج آخوندیکارشناس امور اداری201376301225-35توسعه مدیریت و منابع
113خانم مهرابیکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی201476301225-35دانشجویی فرهنگی
114حجت الاسلام و المسلمین آقای ساداتی نسبکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی (اقامه نماز)201576301225-35دانشجویی فرهنگی
4آقای اقبالیروابط عمومی201776301225-35ریاست
13آقای جعفرقلیکارشناس امور شاهد و ایثارگر201876301225-35ریاست
14آقای جعفرقلیکارشناس امور اقتصادی ودانش بنیان وسرمایه گذاری201876301225-35ریاست
1آقای سعید حبیبیرئیس حوزه ریاست و روابط عمومی202176301225-35ریاست
3آقای عبدالهیمسئول امور حقوقی203276301225-35ریاست
9آقای سیریمسئول حراست سما و کارشناس حراست واحد203976301225-35ریاست
2آقای امیریمدیر حراست204076301225-35ریاست
12خانم حیدریمسئول انتظامات204176301225-35ریاست
39خانم میرزاییحسابدار209276301225-35توسعه مدیریت و منابع
16آقای کاظمیمسئول دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع211176301225-35توسعه مدیریت و منابع
19آقای مقصودیمسئول کارگزینی و رفاه211376301225-35توسعه مدیریت و منابع
20خانم غلامرضا زادهکارگزین211476301225-35توسعه مدیریت و منابع
18آقای عباس حبیبیرئیس اداره امور اداری و منابع انسانی211676301225-35توسعه مدیریت و منابع
25آقای لفوتیمسئول تدارکات211776301225-35توسعه مدیریت و منابع
23-کارگزین (حضور و غیاب کارکنان)211976301225-35توسعه مدیریت و منابع
5آقای طیبیرئیس گزینش212176301225-35ریاست
22آقای شاه علیمسئول خدمات212576301225-35توسعه مدیریت و منابع
31آقای ادبیرئیس اداره برنامه ریزی و بودجه212976301225-35توسعه مدیریت و منابع
30خانم بختیاریرئیس اداره مالی213076301225-35توسعه مدیریت و منابع
33آقای مهدی توکلیمسئول حسابداری (حقوق و دستمزد)213176301225-35توسعه مدیریت و منابع
34آقای شیروانیکارشناس حسابدار (جمعدار اموال و انبار)214076301225-35توسعه مدیریت و منابع
32آقای حسینیمسئول امور مالی216276301225-35توسعه مدیریت و منابع
35آقای نورمحمدیکارشناس امور اداری216376301225-35توسعه مدیریت و منابع
120خانم رحمتیمسئول دبیرخانه216776301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
58آقای نجاریکارشناس امور دانش آموختگان (بایگانی و تحویل مدرک فارغ التحصیلان)218176301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
118آقای علی اصغریمدیر پژوهش218176301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
10حجت الاسلام و المسلمین خانیمعاونت نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه218676301225-35ریاست
124خانم خاتمی فرفارغ التحصیلان220776301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
نمایش ۵۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۷۶ مورد.

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۳۹۹