دفترچه تلفن

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره داخلیتلفنحوزه فعالیت
174-----
175-----
121آقای بختیاریامور اداری221976301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
79آقای زارعبایگانی دانشکده-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
93آقای خسرویبایگانی دانشکده254076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
43آقای زهره وندتکنسین تاسیسات224576301225-35توسعه مدیریت و منابع
44آقای رضائیانتکنسین تاسیسات224576301225-35توسعه مدیریت و منابع
37آقای آقاییحسابدار231176301225-35توسعه مدیریت و منابع
39خانم میرزاییحسابدار209276301225-35توسعه مدیریت و منابع
122خانم خسرویحسابداری221376301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
123آقای خسرویحسابداری-76301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
80آقای میر عابدینیدفتر ساختمان دانشکده255476301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
117آقای قربانیرئیس آموزشکده221276301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
18آقای عباس حبیبیرئیس اداره امور اداری و منابع انسانی211676301225-35توسعه مدیریت و منابع
112حجت الاسلام و المسلمین آقای احمدیرئیس اداره امور فرهنگی و اجتماعی201076301225-35دانشجویی فرهنگی
48آقای غفاریرئیس اداره امور هیات علمی233776301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
52آقای رحیمیرئیس اداره برنامه ریزی سنجش و نظارت233976301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
31آقای ادبیرئیس اداره برنامه ریزی و بودجه212976301225-35توسعه مدیریت و منابع
50آقای عسگریانرئیس اداره ثبت نام و امتحانات223376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
107آقای آصفیرئیس اداره خدمات دانشجویی و ورزشی222076301225-35دانشجویی فرهنگی
30خانم بختیاریرئیس اداره مالی213076301225-35توسعه مدیریت و منابع
66آقای حاج علی اکبریرئیس باشگاه پژوهشگران جوان252076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
1آقای سعید حبیبیرئیس حوزه ریاست و روابط عمومی202176301225-35ریاست
73آقای دکتر حسینی دانارئیس دانشکده-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
87آقای دکتر قمیشیرئیس دانشکده-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
40آقای رضانژادرئیس صندوق رفاه و تسهیلات اعتباری2312 -231476301225-35توسعه مدیریت و منابع
71-رئیس مرکز بتن273576301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
72آقای دکتر حکیمیرئیس مرکز تحقیقات انرژی264276301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
5آقای طیبیرئیس گزینش212176301225-35ریاست
4آقای اقبالیروابط عمومی201776301225-35ریاست
70-رییس مرکز رشد265676301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
59خانم نادریسرپرست مدیرخدمات پژوهش224376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
110-صدور گواهی222376301225-35دانشجویی فرهنگی
124خانم خاتمی فرفارغ التحصیلان220776301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
125خانم کاظمیمدرسه سما7630130776301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
119آقای غلامرضاییمدیر امور آموزشی-76301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
2آقای امیریمدیر حراست204076301225-35ریاست
47آقای باغبانمدیر خدمات آموزشی233376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
118آقای علی اصغریمدیر پژوهش218176301225-35آموزش های عمومی و مهارتی سما
101آقای دکتردرخشانمدیر گروه برق264876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
84آقای دکتر خانمحمدیمدیر گروه حسابداری-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
85خانم ها دکتر ضرابی-افشاریمدیر گروه حقوق-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
104خانم نایبیمدیر گروه رشته پرستاری275076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
81خانم دکتر پورعندلیبیمدیر گروه زبان241876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
97خانم دکتر فضلیمدیر گروه زمین شناسی242876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
94آقای دکتر جمالیمدیر گروه صنایع و مدیریت اجرایی262876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
86آقای دکتر حسینی دانامدیر گروه علوم ارتباطات-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
96خانم دکتر اولادیانمدیر گروه علوم تربیتی262376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
99آقای دکتر دهقانمدیر گروه عمران264776301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
95خانم دکتر خرم نژادیانمدیر گروه محیط زیست261676301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
نمایش ۵۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۷۶ مورد.

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۳۹۹