دفترچه تلفن

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره داخلیتلفنحوزه فعالیت
51آقای خسرویکارشناس امور آموزشی (امتحانات)2234-علمی (آموزشی - پژوهشی)
52آقای رحیمیرئیس اداره برنامه ریزی سنجش و نظارت2339-علمی (آموزشی - پژوهشی)
53آقای اکبریکارشناس برنامه ریزی، سنجش و نظارت2231-علمی (آموزشی - پژوهشی)
54آقای تقویکارشناس امور آموزشی2318-علمی (آموزشی - پژوهشی)
55آقای علیانمسئول امور دانش آموختگان2361-علمی (آموزشی - پژوهشی)
56آقای کرمانیکارشناسان امور دانش آموختگان2362-علمی (آموزشی - پژوهشی)
57آقای صفاییکارشناسان امور دانش آموختگان2363-علمی (آموزشی - پژوهشی)
58آقای نجاریکارشناس امور دانش آموختگان (بایگانی و تحویل مدرک فارغ التحصیلان)2180-علمی (آموزشی - پژوهشی)
59خانم نادریسرپرست مدیرخدمات پژوهش2243-علمی (آموزشی - پژوهشی)
60آقای فارابیمسئول آزمایشگاه وکارگاه ها2721-علمی (آموزشی - پژوهشی)
61آقای نوحیکارشناس آزمایشگاه (مکانیک)2720-علمی (آموزشی - پژوهشی)
62آقای فضلیمسئول امورپژوهشی (پایان نامه)2419-علمی (آموزشی - پژوهشی)
63خانم برزگرکارشناسان امور پژوهشی (پایان نامه)2412-علمی (آموزشی - پژوهشی)
64آقای بخشیکارشناسان امور پژوهشی (پایان نامه)2420-علمی (آموزشی - پژوهشی)
65خانم جنبشیکارشناس امور پژوهشی2653-علمی (آموزشی - پژوهشی)
66آقای حاج علی اکبریرئیس باشگاه پژوهشگران جوان2520-علمی (آموزشی - پژوهشی)
67آقای حمیدرضا احمد آقاییمسئول امور پژوهشی (ارتباط با صنعت و جامعه)2408-علمی (آموزشی - پژوهشی)
68خانم جعفرانیمسئول کتابخانه2423-علمی (آموزشی - پژوهشی)
69آقای سلطان محمدیکارشناس کتابخانه2427-علمی (آموزشی - پژوهشی)
70آقای دکتر مشکینرییس مرکز رشد2656-علمی (آموزشی - پژوهشی)
71آقای علی یوسفیرئیس مرکز بتن2735-علمی (آموزشی - پژوهشی)
72آقای دکتر حکیمیرئیس مرکز تحقیقات انرژی2642-علمی (آموزشی - پژوهشی)
73آقای عبدالهی فررئیس دانشکده--علمی (آموزشی - پژوهشی)
74آقای شرف الدینمسئول امور آموزشی دانشکده2426-علمی (آموزشی - پژوهشی)
75آقای فیضیکارشناسان امور آموزش2512-علمی (آموزشی - پژوهشی)
76خانم نواییکارشناسان امور آموزش2511-علمی (آموزشی - پژوهشی)
77خانم داناییکارشناسان امور آموزش2525-علمی (آموزشی - پژوهشی)
78آقای ربیعیمسئول بایگانی2513-علمی (آموزشی - پژوهشی)
79آقای زارعبایگانی دانشکده--علمی (آموزشی - پژوهشی)
80آقای میر عابدینیدفتر ساختمان دانشکده2554-علمی (آموزشی - پژوهشی)
81خانم دکتر پورعندلیبیمدیر گروه زبان2418-علمی (آموزشی - پژوهشی)
82آقای دکتر قمیشیمدیر گروه معماری2538-علمی (آموزشی - پژوهشی)
83خاتم دکتر وکیلیمدیر گروه معارف--علمی (آموزشی - پژوهشی)
84آقای دکتر خانمحمدیمدیر گروه حسابداری--علمی (آموزشی - پژوهشی)
85خانم ها دکتر ضرابی-افشاریمدیر گروه حقوق--علمی (آموزشی - پژوهشی)
86آقای دکتر حسینی دانامدیر گروه علوم ارتباطات--علمی (آموزشی - پژوهشی)
87آقای دکتر صالحانیرئیس دانشکده2658-علمی (آموزشی - پژوهشی)
88آقای صیفیمسئول ارتباط با صنعت و جامعه و امور آموزش دانشکده2408-علمی (آموزشی - پژوهشی)
89آقای اشرفیکارشناسان امور آموزش2432-علمی (آموزشی - پژوهشی)
90آقای شیرخانیکارشناسان امور آموزش2660-علمی (آموزشی - پژوهشی)
91آقای تسلیمیکارشناسان امور آموزش2430-علمی (آموزشی - پژوهشی)
92آقای موسویکارشناسان امور آموزش2545-علمی (آموزشی - پژوهشی)
93آقای خسرویبایگانی دانشکده2540-علمی (آموزشی - پژوهشی)
94آقای دکتر جمالیمدیر گروه صنایع و مدیریت اجرایی2628-علمی (آموزشی - پژوهشی)
95خانم دکتر خرم نژادیانمدیر گروه محیط زیست2616-علمی (آموزشی - پژوهشی)
96خانم دکتر اولادیانمدیر گروه علوم تربیتی2623-علمی (آموزشی - پژوهشی)
97خانم دکتر فضلیمدیر گروه زمین شناسی2428-علمی (آموزشی - پژوهشی)
98آقای دکتر حیدریمدیر گروه مکانیک2639-علمی (آموزشی - پژوهشی)
99آقای دکتر دهقانمدیر گروه عمران2647-علمی (آموزشی - پژوهشی)
100آقای دکتر عسکریمدیر گروه کامپیوتر2649-علمی (آموزشی - پژوهشی)
نمایش ۵۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۲۶ مورد.

آخرین ویرایش۰۲ دی ۱۳۹۹