دفترچه تلفن


نمایش ۵۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۲۴ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره داخلیتلفن
52آقای رحیمیرئیس اداره برنامه ریزی سنجش و نظارت233976301225-35
53آقای اکبریکارشناس برنامه ریزی، سنجش و نظارت223176301225-35
54آقای تقویکارشناس امور آموزشی231876301225-35
55آقای علیانمسئول امور دانش آموختگان236176301225-35
56آقای کرمانیکارشناسان امور دانش آموختگان236276301225-35
57آقای صفاییکارشناسان امور دانش آموختگان236376301225-35
58آقای نجاریکارشناس امور دانش آموختگان (بایگانی و تحویل مدرک فارغ التحصیلان)218176301225-35
59خانم نادریسرپرست مدیرخدمات پژوهش224376301225-35
60آقای فارابیمسئول آزمایشگاه وکارگاه ها272176301225-35
61آقای نوحیکارشناس آزمایشگاه (مکانیک)272076301225-35
62آقای فضلیمسئول امورپژوهشی (پایان نامه)241976301225-35
63خانم برزگرکارشناسان امور پژوهشی (پایان نامه)241276301225-35
64آقای بخشیکارشناسان امور پژوهشی (پایان نامه)242076301225-35
65خانم جنبشیکارشناس امور پژوهشی265376301225-35
66آقای حاج علی اکبریرئیس باشگاه پژوهشگران جوان252076301225-35
67مسئول امور پژوهشی (ارتباط با صنعت و جامعه)240876301225-35
68خانم جعفرانیمسئول کتابخانه242376301225-35
69آقای سلطان محمدیکارشناس کتابخانه242776301225-35
70رییس مرکز رشد265676301225-35
71رئیس مرکز بتن273576301225-35
72آقای دکتر حکیمیرئیس مرکز تحقیقات انرژی264276301225-35
73آقای عبدالهی فررئیس دانشکده76301225-35
74آقای شرف الدینمسئول امور آموزشی دانشکده242676301225-35
75آقای فیضیکارشناسان امور آموزش251276301225-35
76خانم نواییکارشناسان امور آموزش251176301225-35
77خانم داناییکارشناسان امور آموزش252576301225-35
78آقای ربیعیمسئول بایگانی251376301225-35
79آقای زارعبایگانی دانشکده76301225-35
80آقای میر عابدینیدفتر ساختمان دانشکده255476301225-35
81خانم دکتر پورعندلیبیمدیر گروه زبان241876301225-35
82آقای دکتر قمیشیمدیر گروه معماری253876301225-35
83خاتم دکتر وکیلیمدیر گروه معارف76301225-35
84آقای دکتر خانمحمدیمدیر گروه حسابداری76301225-35
85خانم ها دکتر ضرابی-افشاریمدیر گروه حقوق76301225-35
86آقای دکتر حسینی دانامدیر گروه علوم ارتباطات76301225-35
87آقای دکتر صالحانیرئیس دانشکده76301225-35
88آقای صیفیمسئول ارتباط با صنعت و جامعه و امور آموزش دانشکده240876301225-35
89آقای اشرفیکارشناسان امور آموزش243276301225-35
90آقای شیرخانیکارشناسان امور آموزش266076301225-35
91آقای تسلیمیکارشناسان امور آموزش243076301225-35
92آقای موسویکارشناسان امور آموزش254576301225-35
93آقای خسرویبایگانی دانشکده254076301225-35
94آقای دکتر جمالیمدیر گروه صنایع و مدیریت اجرایی262876301225-35
95خانم دکتر خرم نژادیانمدیر گروه محیط زیست261676301225-35
96خانم دکتر اولادیانمدیر گروه علوم تربیتی262376301225-35
97خانم دکتر فضلیمدیر گروه زمین شناسی242876301225-35
98آقای دکتر حیدریمدیر گروه مکانیک263976301225-35
99آقای دکتر دهقانمدیر گروه عمران264776301225-35
100آقای دکتر عسکریمدیر گروه کامپیوتر264976301225-35
101آقای دکتردرخشانمدیر گروه برق264876301225-35
آخرین ویرایش۱۱ شهریور ۱۳۹۹