دفترچه تلفن

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره داخلیتلفنحوزه فعالیت
51آقای خسرویکارشناس امور آموزشی (امتحانات)223476301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
52آقای رحیمیرئیس اداره برنامه ریزی سنجش و نظارت233976301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
53آقای اکبریکارشناس برنامه ریزی، سنجش و نظارت223176301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
54آقای تقویکارشناس امور آموزشی231876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
55آقای علیانمسئول امور دانش آموختگان236176301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
56آقای کرمانیکارشناسان امور دانش آموختگان236276301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
57آقای صفاییکارشناسان امور دانش آموختگان236376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
58آقای نجاریکارشناس امور دانش آموختگان (بایگانی و تحویل مدرک فارغ التحصیلان)218176301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
59خانم نادریسرپرست مدیرخدمات پژوهش224376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
60آقای فارابیمسئول آزمایشگاه وکارگاه ها272176301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
61آقای نوحیکارشناس آزمایشگاه (مکانیک)272076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
62آقای فضلیمسئول امورپژوهشی (پایان نامه)240876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
63خانم برزگرکارشناسان امور پژوهشی (پایان نامه)265876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
64آقای بخشیکارشناسان امور پژوهشی (پایان نامه)240876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
65خانم جنبشیکارشناس امور پژوهشی265376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
66آقای حاج علی اکبریرئیس باشگاه پژوهشگران جوان252076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
67آقای احمدآقاییمسئول امور پژوهشی (ارتباط با صنعت و جامعه)-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
88آقای صیفیکارشناس ارتباط با صنعت-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
68خانم جعفرانیمسئول کتابخانه242376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
69آقای سلطان محمدیکارشناس کتابخانه242776301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
70-رییس مرکز رشد265676301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
71-رئیس مرکز بتن273576301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
72آقای دکتر حکیمیرئیس مرکز تحقیقات انرژی264276301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
73آقای دکتر حسینی دانارئیس دانشکده-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
74آقای شرف الدینمسئول امور آموزشی دانشکده242676301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
75-کارشناسان امور آموزش251276301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
76خانم نواییکارشناسان امور آموزش251176301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
77خانم داناییکارشناسان امور آموزش252576301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
78آقای ربیعیمسئول بایگانی251376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
79آقای زارعبایگانی دانشکده-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
80آقای میر عابدینیدفتر ساختمان دانشکده255476301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
81خانم دکتر پورعندلیبیمدیر گروه زبان241876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
82آقای دکتر قمیشیمدیر گروه معماری253876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
83خاتم دکتر وکیلیمدیر گروه معارف-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
84آقای دکتر خانمحمدیمدیر گروه حسابداری-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
85خانم ها دکتر ضرابی-افشاریمدیر گروه حقوق-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
86آقای دکتر حسینی دانامدیر گروه علوم ارتباطات-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
87آقای دکتر قمیشیرئیس دانشکده-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
-آقای فیضیمسئول امور آموزشی دانشکده-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
89آقای اشرفیکارشناسان امور آموزش243276301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
90آقای شیرخانیکارشناسان امور آموزش266076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
91آقای تسلیمیکارشناسان امور آموزش243076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
92آقای موسویکارشناسان امور آموزش254576301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
93آقای خسرویبایگانی دانشکده254076301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
94آقای دکتر جمالیمدیر گروه صنایع و مدیریت اجرایی262876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
95خانم دکتر خرم نژادیانمدیر گروه محیط زیست261676301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
96خانم دکتر اولادیانمدیر گروه علوم تربیتی262376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
97خانم دکتر فضلیمدیر گروه زمین شناسی242876301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
98آقای دکتر حیدریمدیر گروه مکانیک263976301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
99آقای دکتر دهقانمدیر گروه عمران264776301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
نمایش ۵۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۷۶ مورد.

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۳۹۹