دفترچه تلفن

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره داخلیتلفنحوزه فعالیت
1آقای سعید حبیبیرئیس حوزه ریاست و روابط عمومی202176301225-35ریاست
2آقای امیریمدیر حراست204076301225-35ریاست
3آقای عبدالهیمسئول امور حقوقی203276301225-35ریاست
4آقای اقبالیروابط عمومی201776301225-35ریاست
5آقای طیبیرئیس گزینش212176301225-35ریاست
6آقای ایل بیگیمسئول فناوری اطلاعات و آمار223776301225-35ریاست
7خانم آقاهادیکارشناسان رایانه223076301225-35ریاست
8آقای حاج امینیکارشناسان رایانه223576301225-35ریاست
9آقای سیریمسئول حراست سما و کارشناس حراست واحد203976301225-35ریاست
10حجت الاسلام و المسلمین خانیمعاونت نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه218676301225-35ریاست
11دفتر-201276301225-35ریاست
12خانم حیدریمسئول انتظامات204176301225-35ریاست
13آقای جعفرقلیکارشناس امور شاهد و ایثارگر201876301225-35ریاست
14آقای جعفرقلیکارشناس امور اقتصادی ودانش بنیان وسرمایه گذاری201876301225-35ریاست
15آقای دکتر امیری زادهمعاونت توسعه مدیریت و منابع-76301225-35توسعه مدیریت و منابع
16آقای کاظمیمسئول دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع211176301225-35توسعه مدیریت و منابع
17---76301225-35توسعه مدیریت و منابع
18آقای عباس حبیبیرئیس اداره امور اداری و منابع انسانی211676301225-35توسعه مدیریت و منابع
19آقای مقصودیمسئول کارگزینی و رفاه211376301225-35توسعه مدیریت و منابع
20خانم غلامرضا زادهکارگزین211476301225-35توسعه مدیریت و منابع
21آقای باباخانیمسئول نقلیه232576301225-35توسعه مدیریت و منابع
22آقای شاه علیمسئول خدمات212576301225-35توسعه مدیریت و منابع
23-کارگزین (حضور و غیاب کارکنان)211976301225-35توسعه مدیریت و منابع
24آقای حاج آخوندیکارشناس امور اداری201376301225-35توسعه مدیریت و منابع
25آقای لفوتیمسئول تدارکات211776301225-35توسعه مدیریت و منابع
26آقای حاجی نوروزیمسئول انبار2732 - 211876301225-35توسعه مدیریت و منابع
27خانم فاتحیمسئول دبیرخانه235376301225-35توسعه مدیریت و منابع
28خانم کلاکیکارشناسان دبیرخانه234276301225-35توسعه مدیریت و منابع
29خانم بوربورکارشناسان دبیرخانه232776301225-35توسعه مدیریت و منابع
30خانم بختیاریرئیس اداره مالی213076301225-35توسعه مدیریت و منابع
31آقای ادبیرئیس اداره برنامه ریزی و بودجه212976301225-35توسعه مدیریت و منابع
32آقای حسینیمسئول امور مالی216276301225-35توسعه مدیریت و منابع
33آقای مهدی توکلیمسئول حسابداری (حقوق و دستمزد)213176301225-35توسعه مدیریت و منابع
34آقای شیروانیکارشناس حسابدار (جمعدار اموال و انبار)214076301225-35توسعه مدیریت و منابع
35آقای نورمحمدیکارشناس امور اداری216376301225-35توسعه مدیریت و منابع
36آقای عبدالعظیمیمسئول حسابداری مالی دانشجویی231076301225-35توسعه مدیریت و منابع
37آقای آقاییحسابدار231176301225-35توسعه مدیریت و منابع
38آقای توکلیکارشناس برنامه ریزی و بودجه231176301225-35توسعه مدیریت و منابع
39خانم میرزاییحسابدار209276301225-35توسعه مدیریت و منابع
40آقای رضانژادرئیس صندوق رفاه و تسهیلات اعتباری2312 -231476301225-35توسعه مدیریت و منابع
41آقای محبیمسئول امور فنی و عمرانی221476301225-35توسعه مدیریت و منابع
42آقای حاجی محسنیمسئول امور تاسیسات221376301225-35توسعه مدیریت و منابع
43آقای زهره وندتکنسین تاسیسات224576301225-35توسعه مدیریت و منابع
44آقای رضائیانتکنسین تاسیسات224576301225-35توسعه مدیریت و منابع
45آقای دکتر عبدالهی فرمعاونت علمی (آموزشی - پژوهشی)-76301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
46آقای سهرابی پورمسئول دفتر معاونت علمی233476301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
47آقای باغبانمدیر خدمات آموزشی233376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
48آقای غفاریرئیس اداره امور هیات علمی233776301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
49خانم ملکیکارگزین234676301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
50آقای عسگریانرئیس اداره ثبت نام و امتحانات223376301225-35علمی (آموزشی - پژوهشی)
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۷۶ مورد.

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۳۹۹