دفترچه تلفن

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره داخلیتلفنحوزه فعالیت
1آقای سعید حبیبیرئیس حوزه ریاست و روابط عمومی2021ریاست
2آقای امیریمدیر حراست2040ریاست
3آقای عبدالهیمسئول امور حقوقی2032ریاست
4آقای اقبالیروابط عمومی2017ریاست
5آقای طیبیرئیس گزینش2121ریاست
6آقای ایل بیگیمسئول فناوری اطلاعات و آمار2237ریاست
7خانم آقاهادیکارشناسان رایانه2230ریاست
8آقای حاج امینیکارشناسان رایانه2235ریاست
9آقای سیریمسئول حراست سما و کارشناس حراست واحد2039ریاست
10حجت الاسلام و المسلمین خانیمعاونت نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه2186ریاست
11دفتر2012ریاست
12خانم حیدریمسئول انتظامات2041ریاست
13آقای جعفرقلیکارشناس امور شاهد و ایثارگر2018ریاست
14آقای جعفرقلیکارشناس امور اقتصادی ودانش بنیان وسرمایه گذاری2018ریاست
15آقای نهاوندیمعاونت توسعه مدیریت و منابعتوسعه مدیریت و منابع
16آقای کاظمیمسئول دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع2111توسعه مدیریت و منابع
17توسعه مدیریت و منابع
18آقای عباس حبیبیرئیس اداره امور اداری و منابع انسانی2116توسعه مدیریت و منابع
19آقای مقصودیمسئول کارگزینی و رفاه2113توسعه مدیریت و منابع
20خانم غلامرضا زادهکارگزین2114توسعه مدیریت و منابع
21آقای باباخانیمسئول نقلیه2325توسعه مدیریت و منابع
22آقای شاه علیمسئول خدمات2125توسعه مدیریت و منابع
23کارگزین (حضور و غیاب کارکنان)2119توسعه مدیریت و منابع
24آقای حاج آخوندیکارشناس امور اداری2013توسعه مدیریت و منابع
25آقای لفوتیمسئول تدارکات2117توسعه مدیریت و منابع
26آقای حاجی نوروزیمسئول انبار2732 - 2118توسعه مدیریت و منابع
27خانم فاتحیمسئول دبیرخانه2342توسعه مدیریت و منابع
28خانم کلاکیکارشناسان دبیرخانه2353توسعه مدیریت و منابع
29خانم بوربورکارشناسان دبیرخانه2327توسعه مدیریت و منابع
30خانم بختیاریرئیس اداره مالی2130توسعه مدیریت و منابع
31آقای ادبیرئیس اداره برنامه ریزی و بودجه2129توسعه مدیریت و منابع
32آقای حسینیمسئول امور مالی2162توسعه مدیریت و منابع
33آقای مهدی توکلیمسئول حسابداری (حقوق و دستمزد)2131توسعه مدیریت و منابع
34آقای شیروانیکارشناس حسابدار (جمعدار اموال و انبار)2140توسعه مدیریت و منابع
35آقای نورمحمدیکارشناس امور اداری2163توسعه مدیریت و منابع
36آقای عبدالعظیمیمسئول حسابداری مالی دانشجویی2310توسعه مدیریت و منابع
37آقای آقاییحسابدار2311توسعه مدیریت و منابع
38آقای توکلیکارشناس برنامه ریزی و بودجه2311توسعه مدیریت و منابع
39خانم میرزاییحسابدار2092توسعه مدیریت و منابع
40آقای رضانژادرئیس صندوق رفاه و تسهیلات اعتباری2312 -2314توسعه مدیریت و منابع
41آقای محبیمسئول امور فنی و عمرانی2214توسعه مدیریت و منابع
42آقای حاجی محسنیمسئول امور تاسیسات2213توسعه مدیریت و منابع
43آقای زهره وندتکنسین تاسیسات2245توسعه مدیریت و منابع
44آقای رضائیانتکنسین تاسیسات2245توسعه مدیریت و منابع
45آقای دکتر عبدالهی فرمعاونت علمی (آموزشی - پژوهشی)علمی (آموزشی - پژوهشی)
46آقای سعید سهرابی پورمسئول دفتر معاونت علمی2334علمی (آموزشی - پژوهشی)
47آقای باغبانمدیر خدمات آموزشی2333علمی (آموزشی - پژوهشی)
48آقای غفاریرئیس اداره امور هیات علمی2337علمی (آموزشی - پژوهشی)
49خانم ملکیکارگزین2346علمی (آموزشی - پژوهشی)
50آقای عسگریانرئیس اداره ثبت نام و امتحانات2233علمی (آموزشی - پژوهشی)
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۲۶ مورد.

آخرین ویرایش۱۵ آبان ۱۳۹۹