کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

تاریخ برگزاری : ۲۸ آذر ۱۳۹۷ اعلانات